سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 28 فروردين 1395     |     کد : 428

سازمـان خدمـات موتـوری شهـرداری تبـریـز (آگهي مزایده کتبی خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت) سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز


سازمان خدمات موتوري شهرداري تبريز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2/1294
مورخه 18/11/94  هيئت مديره سازمان ، تعدادی از
خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت خود را از طریق مزایده کتبی به فـروش برسـاند. متقـاضیـان مي توانند جهت بازديد و اخذ اوراق شركت در مزایده و لیست خودروها همه روزه در اوقات اداري از مورخه 28/01/95 لغايت آخر وقت اداري روز سه شنبه مورخه 07/02/95 به آدرس تبريز- خيابان آذربايجان ميدان آذربايجان جنب ترمينال شمالغرب، به واحد امور قراردادهای سازمان خدمات موتوري شهرداري تبريز مراجعه نمايند. ضمناً واریز مبلغ سپرده مشخص شده در اوراق مزایده برای هر مورد به حساب جاری شماره 62/9042 نزد بانک سپه شعبة 29 بهمن تبریز( امکان واریز در کلیه شعب بانک سپه) الزامی می باشد. و متقاضی می بایست قبل از بازگشایی پاکت های مزایده کتبی اصل فیش را در پاکت الف گذاشته باشد. همچنین متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس وب سایت  سازمان  WWW.motori.Tabriz. Ir مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است در مقابل فروش خودروها وجه نقد دریافت خواهد شد و پرداخت هر گونه نقل و انتقال مالیات و عوارض مشمول و غیره ... به عهدة خریدار می باشد.

تاريخ برگزاري مزایده روز سه شنبه ساعت 45/14 بعد از ظهر مورخه 07/02/95 خواهد بود.ح 17/1

زبردست

مدير عامـلPDF چاپ چاپ