چهارشنبه 9 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 26 فروردين 1395     |     کد : 427

آگهی مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره محترم سازمان ، اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ طبقاتی تربیت - سهند - پارکینگ 29 بهمن بقائیه (بمدت دو سال ) و پارکبانی مسیر شماره یک تبریز را ( به مدت یک سال ) بشرح زیر از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید . 

موضوع مزایده و شرائط :

1.      واریز حداقل 5 درصدپایه مزایده هرکدام بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سازمان .

2.   آخرین مهلت دریافت و عودت اسناد مزایده ساعت  14 روز دو شنبه مورخه 6/2/95 بوده و به پیشنهاداتی که خارج از این موعد ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .

3.       زمان بازگشایی پیشنهادات مزایده روز دو شنبه مورخه 6/2/95 ساعت 30/14 خواهد بود .

4.    چنانچه برندگان اول و دوم مزایده در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند یا نسبت به تهیه و تسلیم ضمانتنامه تضمین تعهدات اقدام نکنند ، سپرده ایشان به ترتیب به نفع سازمان ضبط می شود .

5.      شرکت هایی که موضوع فعالیت آنان پارکینگ داری یا پارکبانی و مرتبط با حمل و نقل باشد و در اساسنامه مصوب آنها قید و ثبت شده باشد .

6.   پرداخت هزینه آگهی های مزایده بعهده برنده نهایی میباشد و سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج گردیده و به متقاضیان ارائه می گردد . لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ نشر آگهی مزایده به آدرس : تبریز ، میدان  ، دانشسرا ، طبقه 4 پارکینگ طبقاتی سهند ، دبیرخانه سازمان ترافیک مراجعه نمایند . تاریخ انتشار  :    26/1/95                            

محمد حسین اسحقی-مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ