چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 30 فروردين 1395     |     کد : 424

آگهی مزایده عمومی - بهره برداری ازمنافع اجاره 6 باب ازغرف بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی تبریز

 

            آگهی  مزایده عمومی    

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريزدرنظردارد بهره برداری ازمنافع اجاره 6 باب ازغرف بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی تبریزرا به اشخاص حقوقی(شرکتهای مجازمورد تائید اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی) بمدت یکسال شمسی ازطريق برگزاري مزایده عمومی(کتبی) با شرایط ذیل به اجاره واگذارنماید. (6باب غرفه ها عبارتندازغرفه های شماره 2-1و3-1و3-3 و 17و1-18 و3-18که نقشه های آن بپیوست میباشد).   

1-شرکتهایی میتوانند درمزایده غرفه شماره 17شرکت نمایند که در رتبه بندی ارائه شده از سوی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز حداکثر نمره 20 را کسب کرده اند و شرکتها بایستی قبل از ارائه پیشنهاد جهت اطلاع از رتبه به امور قراردادهای سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز مراجعه نمایند و چنانچه شرکتی دارای حداکثر نمره نباشد پیشنهاد شرکت رد خواهد شد .

2-محل مورداجاره:تبریز : میدان ابوریحان– انتهای خیابان سلیمان خاطر واقع در ساختمان جدیدالاحداث  میباشد .

3-مدت قرارداد اجاره به مدت یک سال شمسی خواهد بود .

تبصره :زمان تحویل هر یک از غرفه ها، زمانی خواهد بود که پایانه (سالن جدیدالااحداث) به بهره برداری برسد .

4-مبنای پایه مزایده برای هریک ازغرف بلیط فروشی اجاره ماهانه 18درصد از 15 درصد بهای رسمی و واقعی بلیط ارائه شده به مسافراز شرکت محاسبه و اخذ خواهد شد. .

5-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد .      

6-سپرده شرکت درمزایده برای هریک ازغرفه ها به مبلغ000/000/100 ریال خواهد بود که بایستی نقدا"بحساب جاری 100490408 سازمان نزد بانک شهرشعبه آزادی واریزوفیش مربوطه به ضمیمه اسنادمزایده گردد . 

7-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات برای غرفه شماره 17، مبلغ 000/000/300 ریال وهریک ازغرفه های دیگرمبلغ 000/000/200 ریال(هنگام عقد قرارداد) نقدا"به حساب جاری 100490408 سازمان واریز خواهد شد که سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابرقراردادمسترد خواهد شد.

8-چنانچه برندگان اول ودوم مزایده برابرمقررات وشرایط مزایده درمهلت مقررحاضربه عقد قرارداد وسپرده تضمین اجرای تعهدات قراردادی  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط  میشود.

9-کمیسیون مزایده درقبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است .

 10-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت 15 روز (تاآخروقت اداری روز دوشنبه مورخ 13/02/95 ) میباشدوبه پیشنهاداتی که مبهم ،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14مورخ14/02/1395 بعدازظهرروز سه شنبه درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشود و حضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است.

تبصره:کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد و موارد درخواستی سازمان میباشد مفتوح وبررسی مینماید ودرصورت احرازشرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف7روزنسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یابرندگان مزایده اقدام مینماید درصورت نیازاین مدت با نظرسازمان به مدت10روزدیگرقابل تمدید است.

12-درصورتیکه برنده مزایده ازتاريخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت درمزایده او به نفع سازمان ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قرارداد رجوع و او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط میشود .

13-شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط وتکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری ها میباشد .    

14- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده مزایده می باشد .

15-شرکتهایی مجازبه شرکت درمزایده می باشند که دارای پروانه اعتباردار از اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجانشرقی میباشند.بدیهی است هرشرکت مسافربری صرفا"مجاز به شرکت دریک غرفه وارایه پیشنهاد میباشد .

16- شرکتهای مسافربری قبل از شرکت در مزایده موظف به اخذ معرفی نامه شرکت در مزایده از اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان می باشند .

17-سایرشرایط، دراسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

-متقاضیان میتوانند پس از بازدید از محل و رویت موقعیت غرفه ها جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریز تلفن 34762104 واحد امورقراردادها مراجعه نمایند  .

                                                                                                                                                  

                                                                                                                             قلیزاده

                                                                                                                                                    مدیر عامل سازمان PDF چاپ چاپ