چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 21 فروردين 1395     |     کد : 420

مزایده 8 باب از جایگاههای CNG متعلق به شهرداری تبریزتحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریز جهت


آگهی مزایده عمومی
 
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز درنظردارد جایگاههای  CNG متعلق به شهرداری تبریزتحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریزرا جهت بهره برداری ونگهداری به اشخاص حقوقی (شرکتهای مجازمورد تائید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی) به مدت یکسال شمسی ازطریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط ذیل به اجاره  واگذار نماید.
1-جایگاههای CNG مورد اجاره  به همراه مبنای پایه مزایده بشرح ذیل :
1-1-جایگاه CNG ترمینال (واقع در اتوبان شهید کسائی )                             مبلغ پایه : 000/000/430ریال.
2-1-جایگاه CNG پرواز (واقع در فلکه استاد معین روبروی برج های آسمان )    مبلغ پایه 000/000/510 ریال.  
3-1-جایگاه CNG 35 متری لاله (ضلع شمالی کوی لاله )                            مبلغ پایه 000/000/520 ریال.
4-1-جایگاه CNG سه راهی فرودگاه (اول جاده صوفیان )                            مبلغ پایه 000/000/325 ریال .
5-1-جایگاه CNG سنتو جدید (جاده سنتو – نرسیده به سه راهی فرودگاه )       مبلغ پایه 000/000/300 ریال .
6-1- جایگاه CNG مایان ( جاده مایان بعد از ریل راه آهن )                         مبلغ پایه 000/000/200 ریال .
7-1- جایگاه CNG سنتو قدیم ( جاده سنتو – جنب خانه سازی آذربایجان )      مبلغ پایه 000/000/300 ریال
8-1- جایگاه CNG جماران ( مقابل مجتمع مسکونی جماران )                       مبلغ پایه 000/000/500  ریال.
2- مدت قرارداد از تاریخ تحویل محل یکسال شمسی خواهد بود .
3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد.
 4- محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز می باشد .
 5- سپرده شرکت درمزایده برای جایگاههای CNG  ترمینال ، پرواز ، 35 متری لاله ، سه راهی فرودگاه ، جماران به مبلغ 000/000/312 ریال (بحروف سیصدو دوازده میلیون ریال) و برای جایگاههای  CNG مایان ، سنتو جدید ، سنتو قدیم ، به مبلغ 000/000/200 ریال خواهد بود که بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی بحساب سپرده 100490408  سازمان نزد بانک شهرشعبه آزادی تبریز و یا باجه بانک شهرواقع در ترمینال مرکزی تبریز واریز وفیش مربوطه ضمیمه اسناد مزایده گردد .
6-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات مبلغ 000/000/000/4 ریال (بحروف چهارمیلیارد ریال)  با اعتبار 12ماه و قابل تمدید  به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی خواهدبودکه سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قرارداد وارایه مفاصا حساب های مربوطه و تسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .
 7-چنانچه برندگان اول و دوم مزایده  برابر مقررات و شرایط مزایده در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد و تسلیم ضمانت نامه  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط میشود .
8-کمیسیون مزایده در قبول و یا رد  یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است .
9-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت  14  روز( تاآخروقت اداری روزسه شنبه مورخ 31/01/95 میباشد وبه پیشنهاداتی که مبهم ، مشروط و بدون سپرده و خارج از این مهلت ارایه گردد  ترتیب اثر داده نخواهد شد .
10-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14  بعد ازظهر روز چهارشنبه مورخ 01/02/95 درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح و برندگان مزایده تعیین میشودوحضور شرکت کنندگان درآن بلامانع است .
تبصره)- کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد و موارد درخواستی سازمان میباشد مفتوح وبررسی مینماید ودر صورت احراز شرایط و توانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشد مفتوح و ظرف 7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام مینماید درصورت نیازاین مدت با نظر سازمان  به مدت 10 روز دیگر قابل تمدید است .
11-درصورتی که برنده مزایده ازتاريخ ابلاغ نتیجه مزایده  ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده  او به نفع سازمان ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قراردارد رجوع  و او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط میشود .    
12- کلیه هزینه های آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد .
13-سایرشرایط ، در اسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .
متقاضیان میتوانند پس ازبازدید ازمحل ورویت موقعیت جایگاهها جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریزتلفن 34762106 واحدامورقراردادها مراجعه نمایند .
 
قلیزاده
مدیر عامل سازمان


PDF چاپ چاپ