سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 27 اسفند 1394     |     کد : 407

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه زیر را با مشخصات مندرج از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه زیر را با مشخصات مندرج از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.


ردیف

عنوان پروژه

مبلغ اولیه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

پایه

1

اجرای اصلاح هندسی در چهارراه بهشتی، ضلع جنوبی بلوار آزادی حد فاصل میدان ابوریحان تا حکیم نظامی، چهارراه ابوریحان و سطح منطقه

-/3.000.000.000

-/150.000.000

5 راه و باند یا ابنیه


توضیحات :

1)      برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.

2)     شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

3)     هرگاه نفر اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4)     آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخه 95.1.16 به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی ما بین چهارراه لاله و تقاطع رسالت می باشد.

5)     شرکت کنندگان صرفاً تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق بازکردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

6)     تاریخ بازگشائی پیشنهادات و محل آن ساعت 14.30 روز سه شنبه مورخه 95.1.17 در محل سالن جلسات ساختمان شهرداری تبریز می باشد.

7)     سایرشرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مناقصه درج شده است.


 

                                                                              فرهاد روشنی

                                                                            شهردار منطقه 3 کلانشهر تبریز


تاریخ چاپ: روز پنج شنبه، مورخه 94.12.27

روزنامه : فجر آذربایجانPDF چاپ چاپ