چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 20 اسفند 1394     |     کد : 406

بهره برداری ازمنافع اجاره 8 باب ازغرف بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی شهرداری تبریز به اشخاص حقوق

 

           آگهی  مزایده عمومی    

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريزدرنظردارد بهره برداری ازمنافع اجاره  8  باب ازغرف بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی شهرداری تبریزرا به اشخاص حقوقی(شرکتهای مجازمورد تائید اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی ) به مدت یکسال شمسی ازطريق برگزاري مزایده عمومی (کتبی) با شرایط ذیل به اجاره واگذارنماید. (8 باب غرفه ها عبارتندازغرفه های شماره 3-1 و1-2 و 3-3 و1-4 و 12 و 3-17 و1-18 و 3-18 که نقشه های آن بپیوست می باشد).   

1-محل مورد اجاره واقع درپایانه مسافربری مرکزی شهرداری تبریز( جدیدالااحداث ) میباشد .

2-مدت قرارداد اجاره به مدت یک سال شمسی خواهد بود .

تبصره :زمان تحویل هر یک از غرفه ها، زمانی خواهد بود که پایانه (سالن جدیدالااحداث) به بهره برداری برسد .

3-مبنای پایه مزایده برای هریک ازغرف بلیط فروشی اجاره ماهانه 18درصد از 15درصد بهای رسمی و واقعی بلیط ارائه شده به مسافراز شرکت محاسبه و اخذ خواهد شد. .

4-مبلغ پیشنهادی بایدنسبت به پایه ازحیث عددوحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد .      

5-سپرده شرکت درمزایده برای هریک ازغرفه ها به مبلغ000/000/100 ریال خواهد بود که بایستی نقدا"بحساب جاری 100490408 سازمان نزد بانک شهرشعبه آزادی واریزوفیش مربوطه به ضمیمه اسنادمزایده گردد . 

6-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات برای هریک از غرفه ها به مبلغ 000/000/200 ریال  (هنگام عقد قرارداد) نقدا"به حساب جاری 100490408 سازمان واریزخواهد شد که سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابرقراردادمسترد خواهد شد.

7-چنانچه برندگان اول ودوم مزایده برابرمقررات وشرایط مزایده درمهلت مقررحاضربه عقد قرارداد وسپرده تضمین اجرای تعهدات قراردادی  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط  میشود.

8-کمیسیون مزایده درقبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است .

9-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت 20 روز(تاآخروقت اداری روزدوشنبهمورخ 09/01/95 ) میباشدوبه پیشنهاداتی که مبهم ،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14 مورخ10/01/1395 بعدازظهرروز سه شنبه درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشود و حضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است.

تبصره:کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد و موارد درخواستی سازمان میباشد مفتوح وبررسی مینماید ودرصورت احرازشرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف7روزنسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یابرندگان مزایده اقدام مینماید درصورت نیازاین مدت با نظرسازمان به مدت10روزدیگرقابل تمدید است.

11-درصورتیکه برنده مزایده ازتاريخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند ویابرای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت درمزایده  اوبه نفع سازمان ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قرارداردرجوع و اوهم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط میشود .

12-شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط وتکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری ها میباشد .    

13- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده مزایده می باشد .

14-شرکتهایی مجازبه شرکت درمزایده می باشند که دارای پروانه اعتباردار از اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجانشرقی میباشند.بدیهی است هرشرکت مسافربری صرفا"مجاز به شرکت دریک غرفه وارایه پیشنهاد میباشد .

15- شرکتهای مسافربری قبل از شرکت در مزایده موظف به اخذ معرفی نامه شرکت در مزایده از اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان می باشند .

16 -سایرشرایط، دراسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

-متقاضیان میتوانند پس از بازدید از محل و رویت موقعیت غرفه ها جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریز تلفن 34762104 واحد امورقراردادها مراجعه نمایند  .

                                                                                                                                                  

                                                                                                                             قلیزاده

                                                                                                                      مدیر عامل سازمانPDF چاپ چاپ