يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 11 اسفند 1394     |     کد : 383

خرید تجهیزات دوربین های مداربسته سالن و محوطه فاز اصلی پایانه مسافربری را ازطریق مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدرنظردارد خرید تجهیزات دوربین های مداربسته سالن و محوطه فاز اصلی پایانه مسافربری را ازطریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی (شرکت های معتبر بامجوز اتحادیه صنفی یا شورای عالی انفورماتیک ) واگذار نماید. 

1-محل تحویل ، واقع در پایانه مسافربری مرکزی تبریز میباشد .

2-مدت تحویل تجهیزات دوربین های مداربسته به مدت دو ماه  شمسی خواهد بود .

3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عددوحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه  تسلیم سازمان گردد.

تبصره : در صورت اختلاف عددی و حروفی ملاک قیمت پیشنهادی حروفی است  .

4- محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز می باشد .

5- مبلغ برآورد اولیه براساس لیست پیوستی در فرم شرایط مناقصه بمبلغ 000/000/860/1ریال (بحروف یک میلیارد و هشتصدو شصت میلیون ریال ) خواهد بود .

6- سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ 000/000/100 ریال (بحروف یکصد میلیون ریال) خواهد بودکه بصورت واریز نقدی و یا ضمانت نامه بانکی بحساب سپرده  100490408 سازمان نزدبانک شهرشعبه آزادی تبریزو یا باجه بانک شهرواقع درپایانه مسافربری تبریزواریز و فیش یا ضمانت نامه بانکی مربوطه ضمیمه اسناد مناقصه گردد.

7-چنانچه برندگان اول ودوم مناقصه برابرمقررات وشرایط مناقصه درمهلت مقررحاضربه عقد قراردادو تسلیم ضمانت نامه  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط میشود .

8-کمیسیون مناقصه در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است .

9-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی به مدت 11روز (تاآخروقت اداری روز پنجشنبه مورخ 20/12/1394) میباشدو به پیشنهاداتی که مبهم ، مشروط و بدون سپرده و خارج از این مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

10-پیشنهادات رسیده راس ساعت 14 بعداز ظهر روز پنج شنبه  مورخ 20/12/94 درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح و برندگان مناقصه تعیین میشود و حضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است .

 تبصره)-کمیسیون مناقصه ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مناقصه وپیش نویس قراردادوموارددرخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینمایدودرصورت احراز شرایط

وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف7روز نسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مناقصه اقدام مینمایددرصورت نیازاین مدت با نظرسازمان بمدت 10 روزدیگر قابل تمدید است .    

11-کلیه هزینه های آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد .

12-سایرشرایط ،دراسناد مناقصه مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

13-شرکت درمناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط وتکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری ها می باشد .

14- درصورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت درمناقصه او ضبط میشودومراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قراردارد با رعایت مفاد تبصره 1این ماده ابلاغ میگردد اگر او هم ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت هفت روزبه استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می شود.   

 - متقاضیان میتوانندجهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریز تلفن 34762104  واحدامورقراردادها مراجعه نمایند .

 

                                                                                                        قلیزاده 

                                                                                              مدیر عامل سازمان

 PDF چاپ چاپ