چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 5 اسفند 1394     |     کد : 363

آگهی مزایده هفت زمین چمن مصنوعی سازمان ورزش شهرداری تبریز

سازمان ورزش شهرداری تبریز در نظر دارد تعداد هفت زمین چمن مصنوعی به شرح ذیل را از طریق برگزاری مزایده به افراد و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس: نصف راه- خیابان ورزش- باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34449193 تماس حاصل فرمایند.

سازمان ورزش شهرداری تبریز در نظر دارد تعداد هفت زمین چمن مصنوعی به شرح ذیل را از طریق برگزاری مزایده به افراد و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس: نصف راه- خیابان ورزش- باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34449193 تماس حاصل فرمایند.

مشخصات زمین های چمن مصنوعی :

1 - زمین چمن مصنوعی شقایق

2 زمین چمن مصنوعی توانیر

3 زمین چمن مصنوعی آبشار

4- زمین چمن مصنوعی پاشایی

5 زمین چمن مصنوعی مشروطه یک

6- زمین چمن مصنوعی مشروطه دو

7 زمین چمن مصنوعی میدان آذربایجان

شرایط مزایده:

قیمت پایه برای هفت زمین چمن مصنوعی سالانه 108864000  ریال

زمان چاپ آگهی مزایده روز چهارشنبه  94/12/5

آخرین مهلت تحویل اسناد شرکت در مزایده روز دوشنبه 94/12/17 ساعت 13 می باشد.

زمان بازگشایی اسناد مزایده روز دوشنبه 94/12/17 ساعت 14 در محل سازمان ورزش شهرداری تبریز خواهد بود.

واریز مبلغ 108864000ریال بعنوان سپرده جهت شرکت در مزایده به حساب سپرده 9093/71 به نام سازمان ورزش شهرداری تبریز نزد بانک سپه شعبه میدان جهاد.

سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج خواهد بود.

سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

چنانچه برندگان اول، دوم و سوم در مدت مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

                                                                                              

                                                                                  سازمان ورزش شهرداری کلانشهر تبریز


PDF چاپ چاپ