چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 28 بهمن 1392     |     کد : 318

آگهی مناقصه عمومي

شهرداری منطقه سه تبریز به استناد مجوزهای ماخوذه در نظر دارد پروژه هاي زير را با مشخصات مندرج ذيل از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد

شهرداری منطقه سه تبریز به استناد مجوزهای ماخوذه در نظر دارد پروژه هاي زير را با مشخصات مندرج ذيل از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا واجدين شرايط مي توانند پس از نشر آگهي جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهاي منطقه مراجعه نمايند.

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ اولیه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه

ملاحظات

1

حفظ و نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه 1 منطقه

2.607.094.602

14.321.284

داشتن حداقل رتبه (2) و بالاتر  

2

حفظ و نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه 2 منطقه

2.891.806.446

15.175.420

داشتن حداقل رتبه (2) و بالاتر 

3

حفظ و نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه 3 منطقه

2.166.707.737

13.000.124

داشتن حداقل رتبه (2) و بالاتر 

4

حفظ و نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه 4 منطقه

3.599.235.263

17.297.706

داشتن حداقل رتبه (3) و بالاتر 

5

حفظ و نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه 5 منطقه

5.477.392.390

22.932.178

داشتن حداقل رتبه (4) و بالاتر 

6

حفظ و نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه 6 منطقه

4.766.876.305

20.800.629

داشتن حداقل رتبه (4) و بالاتر 

7

حفظ و نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه 7 منطقه

2.804.838.100

14.914.515

داشتن حداقل رتبه (2) و بالاتر 

8

حفظ و نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه 8 منطقه

5.506.379.098

23.019.138

داشتن حداقل رتبه (5)

9

حفظ و نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه 9 منطقه

2.693.918.588

14.581.756

داشتن حداقل رتبه (2) و بالاتر 

10

حفظ و نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه 10 منطقه

4.088.220.781

18.764.663

داشتن حداقل رتبه (4) و بالاتر 

 

توضیحات :

1)       برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.

2)      شهرداری در رد یا قبول يك يا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

3)      هرگاه نفر اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4)      آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مناقصه گزار و محل آن : تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخه 92.12.12 به دبيرخانه ساختمان شهرداري منطقه 3 واقع در خيابان آزادي ما بين چهارراه لاله و تقاطع رسالت.

5)      شرکت کنندگان صرفاً تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشایی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق بازکردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

6)      تاريخ بازگشايي پيشنهادات و محل آن : ساعت 14.30 روز سه شنبه مورخه 92.12.13 در محل ساختمان جديدالاحداث شهرداري تبريز واقع در خيابان لاله زار جنوبي مي باشد

7)      سایر شرایط واطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مناقصه درج شده است.

 

                                                                              حسین اکبری

                                                                              شهردار منطقه سه تبریز

تاریخ چاپ: روز شنبه، مورخه 92.12.3
روزنامه : پیام آذربایجان

 


PDF چاپ چاپ