چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 17 بهمن 1394     |     کد : 282

مزایده بهره برداری ازمنافع یک انباری در محوطه جهت بسته بندی ومحل استقراریکدستگاه کانکس تغذیه به اتو

 

 

          آگهی مزایده  عمومی    

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز در نظر دارد بهره برداری ازمنافع یک انباری در محوطه جهت  بسته بندی ومحل استقراریکدستگاه کانکس تغذیه به اتوبوس های مسافربری مرکزی تبریز را به اشخاص حقوقی(صرفا"انجمن های امور صنفی شرکتهای مسافربری وشرکتهای ذینفع درامر حمل و نقل ) بمدت یک سال شمسی ازطریق مزایده کتبی (عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذارنماید. 

1-محل مورد اجاره واقع در درب خروجی پایانه مسافربری تبریز بمنظور توزیع تغذیه ، محل استقرار یکدستگاه کیوسک ویک باب انبار جهت بسته بندی می باشد .   

2- مدت قرارداد اجاره از تاریخ تحویل محل  یک سال شمسی خواهد بود .

تبصره: زمان تحویل طبق فرم شرایط جدول پیوستی مندرج دراسناد مزایده مشخص وتعیین گردیده است.

3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده وبایستی درپاکت جداگانه  تسلیم سازمان گردد.

4-محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزمیباشد .

5-مبنای پایه مزایده  ماهانه به مبلغ 000/000/10  ریال  ( ده میلون ریال ) خواهد بود  .  

6-سپرده شرکت درمزایده به مبلغ 000/000/6 ریال (شش میلیون ریال) خواهد بود بایستی نقدا" بحساب جاری 100490408 سازمان نزد بانک شهرشعبه آزادی واریز وفیش مربوطه به ضمیمه اسناد مزایده  گردد .

7-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات سه برابرمبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه(هنگام عقد قرارداد) نقد"به حساب جاری 100490408 سازمان واریز خواهد شد که سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قرارداد وارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابرقراردادمسترد خواهد شد.

8-چنانچه برندگان اول ودوم مزایده برابرمقررات وشرایط مزایده درمهلت مقررحاضربه عقد قرارداد وسپرده تضمین اجرای تعهدات قراردادی  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط  میشود.

9-کمیسیون مزایده درقبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است .

10-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت13روز(تاآخروقت اداری روز پنجشنبه مورخ 29/11/94) میباشدوبه پیشنهاداتی که مبهم ،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 11-پیشنهادات رسیده راس ساعت  14 مورخ 29/11/94 بعدازظهرروز پنجشنبه درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشودوحضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است.

تبصره:کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد وموارددرخواستی سازمان میباشد مفتوح وبررسی مینمایدودرصورت احرازشرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف7روزنسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یابرندگان مزایده اقدام مینمایددرصورت نیازاین مدت بانظرسازمان به مدت10روزدیگرقابل تمدید است.

12-درصورتی که برنده مزایده ازتاريخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند ویابرای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده  او به نفع سازمان ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قرارداردرجوع واوهم ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند ویا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده اوهم ضبط میشود .

13-شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد بمنزله قبول شرایط وتکالیف شهرداری موضوع ماده10آئین نامه معاملات شهرداری ها میباشد .     

14- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده مزایده می باشد .

15-سایرشرایط، دراسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

 متقاضیان میتوانند پس ازبازدید ازمحل ورویت موقعیت مورد اجاره جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریز تلفن 34762104 واحد امورقراردادها مراجعه نمایند  .

 

                                                                                                                  محمد قلیزاده 

                                                                                                               مدیر عامل سازمان PDF چاپ چاپ