چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 15 بهمن 1394     |     کد : 281

مزایده بهره برداری ازمنافع اجاره 5 باب ازغرف تجاری وتعمیرگاهی وخدماتی پایانه مسافربری مرکزی و شمال

 

 

          آگهی مزایده  عمومی    

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز در نظر دارد بهره برداری ازمنافع اجاره 5 باب ازغرف تجاری وتعمیرگاهی وخدماتی پایانه مسافربری مرکزی و شمال غرب تبریزرا به اشخاص حقیقی وحقوقی بمدت یک سال شمسی ازطریق مزایده کتبی (عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذارنماید. 

1-محل های مورد اجاره واقع در پایانه مسافربری مرکزی و شمال غرب تبریز.

2- مدت قرارداد اجاره از تاریخ تحویل محل  یک سال شمسی خواهد بود .

تبصره: زمان تحویل هریک ازغرفه هاطبق فرم شرایط جدول پیوستی مندرج دراسناد مزایده مشخص وتعیین گردیده است.

3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده وبایستی درپاکت جداگانه  تسلیم سازمان گردد.

4-محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزمیباشد .

5-مبنای پایه مزایده و سپرده هر یک از غرفه ها بشرح ذیل :

1-5-غرفه شماره 4 ساندویجی واقع در پایانه مسافربری مرکزی تبریز     

مبلغ پایه  000/000/38 ریال  و  سپرده شرکت در مزایده           مبلغ 000/000/23 ریال

2-5- غرفه شماره 9 خدمات بیمه ای واقع در پایانه مسافربری مرکزی تبریز

مبلغ پایه 000/500/4 ریال    و   سپرده شرکت در مزایده          مبلغ 000/000/3 ریال

3-5-غرفه شماره 40 تنقلات واقع در پایانه مسافربری مرکزی تبریز          

مبلغ پایه 000/000/50 ریال  و   سپرده شرکت در مزایده         مبلغ 000/000/30 ریال

4-5-غرفه شماره84 خدمات تعمیرگاهی واقع درتعمیرگاه پایانه مسافربری مرکزی تبریز

مبلغ پایه 000/000/5 ریال  و سپرده شرکت در مزایده             مبلغ 000/000/3 ریال

 5-5- غرفه شماره 66 تنقلات واقع در پایانه مسافربری شمال غرب تبریز

مبلغ پایه 000/500/22 ریال  و  سپرده شرکت در مزایده         مبلغ 000/000/14 ریال

6-سپرده شرکت درمزایده برای هریک ازغرفه ها طبق فرم شرایط جدول پیوستی مزایده خواهدبود بایستی نقدا" بحساب جاری 100490408 سازمان نزد بانک شهرشعبه آزادی واریز وفیش مربوطه به ضمیمه اسناد مزایده  گردد .

7-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات سه برابرمبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه(هنگام عقد قرارداد) نقد"به حساب جاری 100490408سازمان واریزخواهدشد که سپرده فوق پس از انجام تعهدات واتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابرقراردادمسترد خواهد شد.

8-چنانچه برندگان اول ودوم مزایده برابرمقررات وشرایط مزایده درمهلت مقررحاضربه عقد قرارداد وسپرده تضمین اجرای تعهدات قراردادی  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط  میشود.

 9-کمیسیون مزایده درقبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است .

10-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت14روز(تاآخروقت اداری روزدوشنبهمورخ 19/11/94) میباشدوبه پیشنهاداتی که مبهم ،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11-پیشنهادات رسیده راس ساعت30/14مورخ20/11/1394بعدازظهرروزسه شنبهدرمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشودوحضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است.

تبصره:کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده و پیش نویس قرارداد وموارددرخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینمایدودرصورت احرازشرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف7روزنسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یابرندگان مزایده اقدام مینمایددرصورت نیازاین مدت بانظرسازمان به مدت10روزدیگرقابل تمدید است.

12-درصورتیکه برنده مزایده ازتاريخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند ویابرای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده  او به نفع سازمان ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قرارداردرجوع واوهم ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط میشود .

13-شرکت درمزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری ها می باشد .     

14- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده مزایده می باشد .

15-سایرشرایط، دراسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

 متقاضیان میتوانند پس از بازدید ازمحل ورویت موقعیت غرف جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریز تلفن 34762104 واحد امورقراردادها مراجعه نمایند  .

 

                                                                                                                  محمد قلیزاده 

                                                                                                               مدیر عامل سازمان 


PDF چاپ چاپ