يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 15 بهمن 1394     |     کد : 276

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 6 تبریز


شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای  اخذ شده ،پروژه های فضای سبز  مشروحه زیر را در سال 1395 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید :

ردیف

لیست پروژه ها

مبلغ برآورد اولیه
( به ریال )

مبلغ سپرده( به ریال )

 

رتبه مورد نیاز

1

احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه یک

427/057/400/5

000/000/23

دو

2

احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه دو

154/139/470/5

000/000/23

سه

3

احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه سه

836/615/156/4

000/000/20

چهار یا پنج

4

احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه چهار

973/178/964/9

000/500/36

دو

5

احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه پنج

810/085/368/7

000/000/29

سه

6

احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه شش

635/507/448/10

000/000/38

یک

7

احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه هفت

659/043/326/4

000/500/19

چهار یا پنج

8

احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه هشت

247/157/609/3

000/500/17

چهار یا پنج

شهردار منطقه6
مکانی

لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می شود جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 15/11/1394  لغایت 27/11/1394 به مدت ده روز کاری به سایت اینترنتی www.m6.tabriz.ir یا به امور قراردادهای منطقه واقع در جاده سنتو – میدان کارگر– شهرداری منطقه شش مراجعه نمایند. ضمنا" تحویل اسناد به دبیرخانه منطقه از تاریخ اخذ اسناد تا روز سه شنبه              مورخه27 /11/1394 تا ساعت 20/14 میباشد و بازگشایی پاکات روز  پنجشنبه مورخه 29/11/1394 ساعت 30/13 واقع در خیابان آزادی چهارراه ابوریحان – نبش خیابان لاله زار جنوبی – شهرداری تبریز بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود .


PDF چاپ چاپ