يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 3 بهمن 1394     |     کد : 268

فروش تعدادی الکتروموتورهای مستهلک و وسایل داغی تجهیزات CNG ازطریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حق

 

 

آگهی مزایده عمومی

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدرنظرداردفروش تعدادی الکتروموتورهای مستهلک و وسایل داغی تجهیزات  CNG مشروحه ذیل را ازطریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. 

1-محل تحویل الکتروموتورهای مستهلک ووسایل داغی تجهیزات CNG واقع درپایانه مسافربری مرکزی تبریز میباشد .

2-مدت تحویل الکترو موتورهای مستهلک ووسایل داغی تجهیزات  CNG به مدت هفت روزکاری خواهد بود .

3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عددوحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه  تسلیم سازمان گردد.

تبصره : در صورت اختلاف عددی و حروفی ملاک قیمت پیشنهادی حروفی است  .

4- محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز می باشد .

5- مبنای پایه مزایده به مبلغ 000/000/400 ریال (بحروف چهارصد میلیون ریال ) خواهد بود .

6- سپرده شرکت درمزایده به مبلغ 000/000/40 ریال (بحروف چهل میلیون ریال) خواهد بودکه بصورت نقدی بحساب سپرده  100490408 سازمان نزدبانک شهرشعبه آزادی تبریزو یا باجه بانک شهرواقع درپایانه مسافربری تبریزواریز و فیش مربوطه ضمیمه اسناد مزایده گردد.

7-چنانچه برندگان اول و دوم مزایده برابرمقررات وشرایط مزایده درمهلت مقررحاضربه عقد قراردادو تسلیم ضمانت نامه  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط میشود .

8-کمیسیون مزایده در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است .

9-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی به مدت 13 روز (تاآخروقت اداری روز سه شنبه مورخ 13/11/94 ) میباشدو به پیشنهاداتی که مبهم ، مشروط و بدون سپرده و خارج از این مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

10-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14 بعد از ظهرروز چهارشنبه  مورخ 14/11/94 درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح و برندگان مزایده تعیین میشود و حضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است .

 تبصره)-کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قراردادوموارددرخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینمایدودرصورت احراز شرایط

وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف7روز نسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام مینمایددرصورت نیازاین مدت با نظرسازمان بمدت 10 روزدیگر قابل تمدید است .    

11-کلیه هزینه های آگهی  مزایده به عهده برنده مزایده می باشد .

12-سایرشرایط ،دراسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

13-شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط وتکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری ها می باشد .

14-درمقابل فروش اشیاء موردمزایده وجه نقددریافت خواهدشدوپرداخت هرگونه مالیات وعوارض برعهده خریدار است.

15-درصورتی که برنده مزایده از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده او ضبط میشودومراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قراردارد با رعایت مفاد تبصره 1این ماده ابلاغ میگردد اگر او هم ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت هفت روزبه استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می شود .   

متقاضیان میتوانندپس ازبازدیدازقطعات ومشاهده انواع وکیفیت کاربردی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریزمیدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریزتلفن 3462106 واحدامورقراردادها مراجعه نمایند .

 

                                                                                                        قلیزاده 

                                                                                                 مدیر عامل سازمان

 PDF چاپ چاپ