يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 3 بهمن 1394     |     کد : 267

اجاره جایگاه CNG رسالت متعلق به شهرداری تبریزتحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریز جهت بهره بر

 

آگهی مزایده عمومی

 

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدرنظرداردواگذاری قرارداد بهره برداری ازمنافع اجاره جایگاه CNG رسالت متعلق به شهرداری تبریزتحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریزرا جهت بهره برداری ونگهداری به اشخاص حقوقی (شرکتهای مجازموردتائید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی) به مدت یکسال شمسی ازطریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط ذیل به بهره برداری واگذارنماید.

1-محل مورد بهره برداری جایگاه CNG رسالت واقع درآخرخیابان رسالت روبروی قبرستان خطیب .

2- مدت قرارداد از تاریخ تحویل محل یکسال شمسی خواهد بود .

3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد.

 4- محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز می باشد .

 5-مبنای پایه مزایده جایگاه CNG ماهانه بمبلغ 000/000/280 ریال (دویست وهشتاد میلیون ریال)خواهدبود .

 6-سپرده شرکت درمزایده به مبلغ 000/000/180 ریال (یکصدو هشتاد میلیون ریال)خواهدبودکه بصورت نقدی یاضمانت نامه بانکی بحساب سپرده 100490408 سازمان نزدبانک شهرشعبه آزادی تبریزو یا باجه بانک شهرواقع درترمینال مرکزی تبریزواریزوفیش مربوطه ضمیمه اسناد مزایده گردد .

 9-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات مبلغ 000/000/000/3ریال (بحروف سه میلیاردریال)بااعتبار 12ماه به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی خواهدبودکه سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قرارداد وارایه مفاصا تسویه حساب های مربوطه و تسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .

 10-چنانچه برندگان اول و دوم مزایده برابر مقررات و شرایط مزایده در مهلت مقررحاضربه عقد قرارداد و تسلیم ضمانت نامه  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط میشود .

 11- کمیسیون مزایده در قبول و یا رد  یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است .

 12-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ اتشارآگهی بمدت 12 روز( تاآخروقت اداری روزچهارشنبه مورخ 14/11/94 میباشد وبه پیشنهاداتی که مبهم ، مشروط و بدون سپرده و خارج از این مهلت ارایه گردد  ترتیب اثر داده نخواهد شد .

13-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/13 بعد ازظهر روز پنجشنبه مورخ 15/11/94 درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح و برندگان مزایده تعیین میشودوحضور شرکت کنندگان درآن بلامانع است .

 تبصره)- کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد و موارددرخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینمایدودرصورت احراز شرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح و ظرف 7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام مینمایددرصورت نیازاین مدت با نظرسازمان به مدت 10 روز دیگر قابل تمدید است .

14-درصورتی که برنده مزایده ازتاريخ ابلاغ نتیجه مزایده  ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده  او به نفع سازمان ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قراردارد رجوع و او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط میشود .    

 15- کلیه هزینه های آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد .

 16-سایرشرایط ، در اسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

متقاضیان میتوانندپس ازبازدیدازمحل ورویت موقعیت جایگاه جهت دریافت اسنادمزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریزتلفن 34762106 واحدامورقراردادها مراجعه نمایند .

 

                                                                                                        قلیزاده  

                                                                                              مدیر عامل سازمان

 

     PDF چاپ چاپ