يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 30 دي 1394     |     کد : 263

واگذاری قرارداد نگهداری و احداث فضای سبزمجموعه پایانه های مسافربری مرکزی وپایانه شمال غرب تبریز وحوز

            آگهی  مناقصه عمومی  

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدرنظردارد واگذاری قرارداد نگهداری و احداث فضای سبزمجموعه پایانه های مسافربری مرکزی وپایانه شمال غرب تبریز وحوزه استحفاظی را به شرکتهای واجد شرایط(دارای پایه چهاریا پنچ وپائین تر)مورد تائید سازمان پارکهاوفضای سبزشهرداری تبریزمیباشند بشرح ذیل به مدت یکسال شمسی ازطريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمان واگذارنماید.

1-محل مورد پیمان مجموعه پایانه های مسافربری مرکزی وپایانه شمال غرب تبریزمیباشد .  

2-مدت قرارداد از تاریخ تحویل محل یکسال شمسی خواهد بود .

3- مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عددوحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد .

تبصره : در صورت اختلاف عددی و حروفی ملاک قیمت پیشنهادی حروفی است .         

 4-محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز میباشد .

 5 – مبنای برآورد اولیه پیمان  مبلغ  578/360/467/1 ریال (بحروف یک میلیاردو چهارصدو شصت و هفت میلیون و سیصدو شصت هزاروپانصدوهفتادو هشت ریال) میباشد .

 6-سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ 000/000/80 ریال خواهد بود که به صورت واریز نقدی و یا ضمانت نامه معتبربانکی بحساب سپرده 100490408 سازمان نزدبانک شهرشعبه آزادی تبریزویا باجه بانک شهرواقع درپایانه مسافربری مرکزی تبریزواریزو فیش یا ضمانت نامه بانکی مربوطه ضمیمه اسناد مناقصه گردد .

7-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات 10 % مبلغ مورد پیمان با اعتبار 12ماه بصورت ضمانت نامه معتبربانکی خواهدبودکه سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قرارداد وارایه مفاصاحساب های  مربوطه وتسویه حساب باسازمان برابرقراردادمستردخواهد شد.

8-چنانچه برندگان اول ودوم مناقصه برابرمقررات وشرایط مناقصه درمهلت مقررحاضر به عقد قرارداد وتسلیم ضمانت نامه نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط  میشود .

 9- کمیسیون مناقصه درقبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است  .

10-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی به مدت 13 روز (تاآخروقت اداری روز یکشنبه مورخ 04/11/94 میباشدوبه پیشنهاداتی که مبهم ، مشروط وبدون سپرده وخارج از این مهلت ارایه گردد ترتیب اثرداده نخواهدشد .

11-پیشنهادات رسیده راس ساعت30/14 روز دوشنبه مورخ 05/11/1394 درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مناقصه تعیین میشودوحضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است .

تبصره)-کمیسیون مناقصه ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مناقصه ودفترچه پیمان وموارد درخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینمایدودرصورت احرازشرایط و توانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف7روزنسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مناقصه اقدام می نمایددرصورت نیاز این مدت با نظرسازمان به مدت 10 روزدیگرقابل تمدیداست .    

 12-کلیه هزینه های آگهی  مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد .

 13-سایرشرایط ، دراسناد مناقصه مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

14-شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط وتکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری ها می باشد .

15-درصورتی که برنده مناقصه ازتاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه  ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکندویا برای انجام معامله حاضرنشود سپرده شرکت در مناقصه اوضبط میشودومراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قراردارد با رعایت مفاد تبصره 1 این ماده ابلاغ میگردد اگر اوهم ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می شود .   

متقاضیان میتوانند پس ازبازدید ازمحل ورویت موقعیت ووسعت جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریزتلفن34762104 واحدامور قراردادها مراجعه نمایند . 

 

                                                                                                                          محمد قلیزاده  

                                                                                                                     مدیر عامل سازمان                                                                                                                                                                                                                               PDF چاپ چاپ