يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 18 آبان 1394     |     کد : 236

واگذاری قرارداد بهره برداری ازمنافع اجاره دو باب از غرف خدماتی سالن مسافرگیری جدیدالاحداث پایانه مسا

          آگهی مزایده  عمومی    

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز در نظردارد واگذاری قرارداد بهره برداری ازمنافع اجاره دو باب از غرف خدماتی سالن مسافرگیری جدیدالاحداث پایانه مسافربری شهرداری تبریز را جهت ارائه خدمات بانکی  به اشخاص حقوقی به مدت یکسال شمسی ازطریق مزایده کتبی(عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذارمی کند . 

1-محل های مورد اجاره واقع درسالن مسافرگیری جدیدالاحداث پایانه مسافربری شهرداری تبریز به نشانی میدان ابوریحان – انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریز می باشد .

2- مدت قرارداد اجاره از تاریخ تحویل به مدت یک سال شمسی خواهد بود .

تبصره1: زمان تحویل هریک ازغرف مورد اجاره نیمه اول سال 95 خواهد بود بشرط اینکه فاز اصلی ترمینال به بهره برداری برسد .

تبصره 2: چنانچه محل مورد اجاره زودتر از موعد مقرر به بهره برداری برسد ، سازمان در اسرع وقت اقدام به تحویل خواهد نمود .

تبصره 3: متراژ هر یک از غرف مورد اجاره بشرح ذیل می باشد .

الف : غرفه شماره یک  به متراژ تقریبی 90/51 سانتیمتر مربع می باشد .

ب : غرفه شماره دو  به متراژ تقریبی 60/49 سانتیمتر مربع می باشد .    

3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده وبایستی درپاکت جداگانه  تسلیم سازمان گردد.

تبصره : در صورت اختلاف عددی و حروفی ملاک قیمت پیشنهادی حروفی است .

4-محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزمیباشد .

5-مبنای  پایه هریک از غرف مد نظر، ماهانه مبلغ 000/000/70 ریال خواهد بود که براساس نظرکارشناس رسمی مشخص وتعیین گردیده است .

6-سپرده شرکت درمزایده برای هریک ازغرف مبلغ 000/000/45 ریال خواهد بود که بایستی نقدا"بحساب جاری 100490408 سازمان نزد بانک شهرشعبه آزادی واریز وفیش مربوطه به ضمیمه اسناد مزایده  گردد .  

7-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات سه برابرمبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه (هنگام عقد قرارداد) نقد"به حساب جاری 100490408 سازمان واریزخواهد شد که سپرده فوق پس از انجام تعهدات و اتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابرقرارداد مسترد خواهد شد.

8- درصورتی که برنده مزایده از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده او ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد ابلاغ میگردد چنانچه  او نیز ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای معامله حاضر نشود سپرده وی ضبط میشود .    

9-کمیسیون مزایده درقبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است  .

10-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت 13 روز (تاآخروقت اداری روز شنبه مورخ  (30/08/1394 ) میباشد و به پیشنهاداتی که مبهم ،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد.

11-پیشنهادات رسیده راس ساعت30/14 مورخ 01/09/1394 بعدازظهرروز یک  شنبه در محل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشودوحضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است.

تبصره :کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده و فرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد و موارد درخواستی سازمان می باشدمفتوح و بررسی مینمایدودرصورت احرازشرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشد مفتوح وظرف 7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام می نماید درصورت نیاز این مدت با نظرسازمان به مدت 10 روزدیگرقابل تمدید است .

12- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده مزایده می باشد .

13-سایرشرایط، دراسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

14-شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط وتکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری ها می باشد .

15-متقاضیان می توانند پس از بازدید ازمحل ورویت موقعیت غرف جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریز تلفن 34762104 واحد امورقراردادها مراجعه نمایند  .

                                                                                                                     محمد قلیزاده  

                                                                                                                     مدیر عامل سازمان PDF چاپ چاپ