يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 15 مهر 1394     |     کد : 222

واگذاری قرارداد بهره برداری ازمنافع اجاره تعدادی ازغرف تجاری وتعمیرگاهی وخدماتی پایانه مسافربری مرکز

 

 

          آگهی مزایده  عمومی    

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز در نظردارد واگذاری قرارداد بهره برداری ازمنافع اجاره تعدادی ازغرف تجاری وتعمیرگاهی وخدماتی پایانه مسافربری مرکزی تبریز را به اشخاص حقیقی وحقوقی به مدت یکسال شمسی ازطریق مزایده کتبی(عمومی) باشرایط ذیل به اجاره واگذارمی کند . 

1-محل های مورد اجاره واقع در پایانه مسافربری مرکزی تبریز:

2- مدت قرارداد اجاره از تاریخ تحویل به مدت یک سال شمسی خواهد بود .

تبصره :زمان تحویل هریک ازغرفه ها طبق فرم شرایط جدول پیوستی مندرج دراسناد مزایده مشخص وتعیین گردیده است.

3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه از حیث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده وبایستی درپاکت جداگانه  تسلیم سازمان گردد.

تبصره : در صورت اختلاف عددی و حروفی ملاک قیمت پیشنهادی حروفی است .

4-محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزمیباشد .

5-قیمت پایه مزایده غرفه ها طبق فرم شرایط جدول پیوستی مندرج دراسناد مزایده براساس نظرکارشناس رسمی مشخص وتعیین گردیده است .  

6-سپرده شرکت درمزایده برای هریک ازغرفه ها طبق فرم شرایط جدول پیوستی خواهدبود بایستی نقدا"بحساب جاری 100490408 سازمان نزد بانک شهرشعبه آزادی واریز وفیش مربوطه به ضمیمه اسناد مزایده  گردد .  

7-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات سه برابرمبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه (هنگام عقد قرارداد) نقد"به حساب جاری 100490408سازمان واریز خواهد شد که سپرده فوق پس از انجام تعهدات و اتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابرقراردادمسترد خواهد شد.

8-چنانچه برندگان اول ودوم مزایده برابرمقررات وشرایط مزایده درمهلت مقررحاضربه عقد قراردادنشدندوسپرده سپرده حسن انجام تعهدات را تسلیم ننمایندسپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط  میشود.

9-کمیسیون مزایده درقبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است  .

10-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت 13 روز (تاآخروقت اداری روز دوشنبه مورخ  27/07/1394) میباشدوبه پیشنهاداتی که مبهم ،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد.

 11-پیشنهادات رسیده راس ساعت30/14 مورخ 28/07/1394 بعدازظهرروز سه شنبه در محل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشودوحضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است.

تبصره :کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده و فرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد و موارد درخواستی سازمان می باشدمفتوح و بررسی مینمایدودرصورت احرازشرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف 7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام می نمایددرصورت نیاز این مدت با نظرسازمان به مدت 10 روزدیگرقابل تمدید است .

12- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده مزایده می باشد .

 13-سایرشرایط، دراسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

 14-متقاضیان می توانند پس از بازدید ازمحل ورویت موقعیت غرف جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریز تلفن 34762104 واحد امورقراردادها مراجعه نمایند  .

 

                                        محمد قلیزاده  

                                     مدیر عامل سازمان PDF چاپ چاپ