يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 5 مهر 1394     |     کد : 217

واگذاری قرارداد بهره برداری ازمنافع اجاره یک باب ازغرف بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی شهرداری تبر

           آگهی  مزایده عمومی    

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريزدرنظردارد واگذاری قرارداد بهره برداری ازمنافع اجاره  یک باب ازغرف بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی شهرداری تبریزرا به اشخاص حقوقی (شرکتهای مجازموردتائیداداره کل حمل ونقل وپایانه های کشور) به مدت دوسال شمسی ازطريق برگزاري مزایده عمومی(کتبی)باشرایط ذیل به اجاره واگذار می کند .

1-محل مورد اجاره  واقع درپایانه مسافربری مرکزی شهرداری تبریز غرفه شماره 81  می باشد .

2-مدت قرارداد اجاره به مدت دو سال شمسی خواهد بود .

3-مبنای پایه مزایده ماهانه به مبلغ000/600/17  (بحروف هیفده میلیون و ششصد هزار ریال) خواهد بود .

4-مبلغ پیشنهادی بایدنسبت به پایه ازحیث عددوحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد .      

5-سپرده شرکت درمزایدهمبلغ000/000/22 ریالخواهد بود وبایستی نقدا"بحساب جاری 100490408 سازمان نزدبانک شهرشعبه آزادی واریزوفیش مربوطه به ضمیمه اسنادمزایده گردد . 

6-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات شش برابرمبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه نقد"به حساب جاری 100490408سازمان واریزخواهدشدکه سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قرارداد وارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابرقراردادمسترد خواهد شد .

7-چنانچه برندگان اول ودوم مزایده برابرمقررات وشرایط مزایده درمهلت مقررحاضربه عقد قرارداد نشدندوتسلیم تضمین سپرده حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات نشدندسپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط  میشود.

8-کمیسیون مزایده درقبول ویا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است  .

9-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی به مدت 11 روز ( تا آخروقت اداری روزچهارشنبه مورخ 15/07/1394)میباشد وبه پیشنهاداتی که مبهم ،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

10-پیشنهادات رسیده راس ساعت30/13 مورخ16/07/1394بعدازظهرروز پنجشنبه درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشودوحضورشرکت کنندگان در آن بلامانع است.

تبصره :کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قراردادوموارددرخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینمایدودر صورت احرازشرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف 7 روزنسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام می نمایددرصورت نیازاین مدت با نظرسازمان بمدت 10 روزدیگرقابل تمدید است.

11- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده  مزایده می باشد .

 12-سایرشرایط، دراسناد مزایده مندج است و به متقاضیان ارائه می شود .

 13-متقاضیان میتوانندپس ازبازدیدازمحل ورویت موقعیت غرفه جهت دریافت اسنادمزایده و پاکت پیشنهادات به آدرس تبریزمیدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریزتلفن 34762104 واحدامورقراردادهامراجعه نمایند  .

                                                                                                                                                  

                                                                                                                             قلیزاده

                                                                                                                     مدیر عامل سازمان PDF چاپ چاپ