يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 25 شهريور 1394     |     کد : 214

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده ،پروژه های عمرانی مشروحه زیر را در سال 1394 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید:

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده ،پروژه های عمرانی مشروحه زیر را در سال 1394 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید:


لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می شود جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز کاری به سایت اینترنتی www.m6.tabriz.ir یا به امور قراردادهای منطقه واقع در جاده سنتو – میدان کارگر – شهرداری منطقه شش مراجعه نمایند. ضمنا" سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج و جزء لاینفک قرارداد می باشد.

                                                                                   فرهاد روشنی - شهردار منطقه6


PDF چاپ چاپ