يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 2 شهريور 1394     |     کد : 207

واگذاری بهره برداری ازمنافع اجاره تعدادی از غرف تجاری وتعمیرگاهی وخدماتی پایانه مسافربری مرکزی و ایس

          آگهی مزایده  عمومی    

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز در نظردارد واگذاری بهره برداری ازمنافع اجاره تعدادی از غرف تجاری وتعمیرگاهی وخدماتی پایانه مسافربری مرکزی و ایستگاه پارک سوار میدان راه آهن تبریز را به اشخاص حقیقی وحقوقی به مدت یکسال شمسی ازطریق مزایده کتبی(عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذارمی کند . 

1-محل های مورد اجاره پایانه مسافربری مرکزی وایستگاه پارک سوار میدان راه آهن تبریز:

2- مدت قرارداد اجاره از تاریخ تحویل به مدت یک سال شمسی خواهد بود .

تبصره :زمان تحویل هر یک از غرفه ها طبق فرم شرایط جدول پیوستی مندرج در اسناد مزایده مشخص و تعیین گردیده است.

3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه از حیث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده وبایستی درپاکت جداگانه  تسلیم سازمان گردد.

تبصره : در صورت اختلاف عددی و حروفی ملاک قیمت پیشنهادی حروفی است .

4-محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزمیباشد .

5-قیمت پایه مزایده غرفه ها طبق فرم شرایط جدول پیوستی مندرج دراسناد مزایده براساس نظرکارشناس رسمی مشخص وتعیین گردیده است .  

6-سپرده شرکت درمزایده برای هریک ازغرفه ها طبق فرم شرایط جدول پیوستی خواهدبود بایستی نقدا"بحساب جاری 100490408 سازمان نزدبانک شهرشعبه آزادی واریزوفیش مربوطه به ضمیمه اسناد مزایده  گردد .  

7-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات سه برابرمبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه (هنگام عقد قرارداد) نقد"به حساب جاری 100490408سازمان واریز خواهد شد که سپرده فوق پس از انجام تعهدات و اتمام قرارداد وارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابرقراردادمسترد خواهد شد.

8-چنانچه برندگان اول ودوم مزایده برابرمقررات وشرایط مزایده درمهلت مقررحاضربه عقد قراردادنشدندوسپرده سپرده حسن انجام تعهدات را تسلیم ننمایندسپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط  میشود.

9-کمیسیون مزایده درقبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است  .

10-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت 11 روز (تاآخروقت اداری روز پنجشنبه مورخ  12/06/1394) میباشدوبه پیشنهاداتی که مبهم ،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد.

11-پیشنهادات رسیده راس ساعت30/14 مورخ 14/06/1394 بعدازظهرروز شنبه در محل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشودوحضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است.

تبصره :کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده و فرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد و موارد درخواستی سازمان می باشدمفتوح و بررسی مینمایدودرصورت احرازشرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف 7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام می نمایددرصورت نیاز این مدت با نظرسازمان به مدت 10 روزدیگرقابل تمدید است .

12- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده مزایده می باشد .

 13-سایرشرایط، دراسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

 14-متقاضیان می توانند پس از بازدید ازمحل ورویت موقعیت غرف جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریز تلفن 34762104 واحد امورقراردادها مراجعه نمایند  .

                                                                                                 محمد قلیزاده  

                                                                                               مدیر عامل سازمان PDF چاپ چاپ