يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 22 مرداد 1394     |     کد : 204

مزایده واگذاری بهره برداری ازمنافع اجاره دفترومحل ایستگاه تاکسی مستقردرپایانه مسافربری تبریز

 

          آگهی مزایده  عمومی    

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز درنظردارد واگذاری بهره برداری ازمنافع اجاره دفترومحل ایستگاه تاکسی مستقردرپایانه مسافربری تبریزرابه اشخاص حقوقی (دارای پروانه فعالیت ازسازمان تاکسیرانی ویا اتحادیه آژانس های درون شهری)بمدت یکسال شمسی ازطریق مزایده کتبی(عمومی)با شرایط ذیل به اجاره واگذارمیکند. 

1-محل مورد اجاره واقع درمحوطه پایانه مسافربری مرکزی تبریز:

2- مدت قرارداد اجاره به مدت یک سال شمسی خواهد بود .

تبصره :زمان تحویل محل مورد اجاره تاریخ 01/08/1394 خواهد بود.

3-مبنای پایه مزایده ماهانه به مبلغ000/000/96ریال (بحروف نودوشش میلیون ریال) خواهدبود .

4-مبلغ پیشنهادی بایدنسبت به پایه ازحیث عددوحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد .     

5-سپرده شرکت درمزایده مبلغ000/000/58 ریال (بحروف پنجاه وهشت میلیون ریال)خواهدبود وبایستی نقدا"بحساب جاری 100490408سازمان نزد بانک شهرشعبه آزادی واریزوفیش مربوطه به ضمیمه اسناد مزایده گردد . 

6-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات  سه برابرمبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه (هنگام عقد قرارداد) نقد"به حساب جاری 100490408سازمان واریزخواهدشدکه سپرده فوق پس از انجام تعهدات واتمام قرارداد وارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .

7-چنانچه برندگان اول ودوم مزایده برابرمقررات وشرایط مزایده درمهلت مقررحاضربه عقد قرارداد نشدند وتسلیم تضمین سپرده حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات نشدندسپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط  میشود.

8-کمیسیون مزایده درقبول ویا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است  .

9-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت 13روز (تاآخروقت اداری روز سه شنبه مورخ  03/06/94  میباشد وبه پیشنهاداتی که مبهم ،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

10-پیشنهادات رسیده راس ساعت30/14مورخ04/06/1394بعدازظهرروزچهارشنبه درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشودوحضورشرکت کنندگان در آن بلامانع است.

تبصره :کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قراردادوموارددرخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینمایدودر صورت احرازشرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف 7 روزنسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام می نمایددرصورت نیازاین مدت با نظرسازمان بمدت 10 روزدیگرقابل تمدید است.

11- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده  مزایده می باشد .

 12-سایرشرایط، دراسناد مزایده مندج است و به متقاضیان ارائه می شود .

 13-متقاضیان میتوانندپس ازبازدیدازمحل ورویت موقعیت دفتر ومحل ایستگاه تاکسی ترمینال جهت دریافت اسناد مزایده وپاکت پیشنهادات به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریز تلفن 34762104 واحد امور قراردادها مراجعه نمایند  .

                                                                                                                                                  

                                                                                                                              قلیزاده

                                                                                                                                                    مدیر عامل سازمان PDF چاپ چاپ