يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 22 مرداد 1394     |     کد : 203

مزایده واگذاری بهره برداری ازمنافع اجاره پارکینگ سواری پایانه مسافربری تبریز

 

 

 

 

          آگهی مزایده  عمومی

   

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز درنظردارد واگذاری بهره برداری ازمنافع اجاره پارکینگ سواری پایانه مسافربری تبریزرابه اشخاص حقوقی وحقیقی به مدت یکسال شمسی ازطریق مزایده کتبی (عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذارمی کند . 

1-محل مورد اجاره واقع درروبروی ساختمان اداری پایانه مسافربری مرکزی تبریز:

2- مدت قرارداد اجاره به مدت یک سال شمسی خواهد بود .

تبصره :زمان تحویل محل مورد اجاره تاریخ 23/06/1394 خواهد بود.

3-مبنای پایه مزایده ماهانه به مبلغ000/000/231ریال(بحروف دویست وبیست ویک میلیون ریال) خواهد بود .

4-مبلغ پیشنهادی بایدنسبت به پایه ازحیث عددوحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد .     

5-سپرده شرکت درمزایده مبلغ000/600/138ریال خواهد بود وبایستی نقدا"بحساب جاری 100490408 سازمان نزد بانک شهرشعبه آزادی واریزوفیش مربوطه به ضمیمه اسناد مزایده گردد . 

6-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات سه برابرمبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه (هنگام عقد قرارداد) نقد"به حساب جاری 100490408سازمان واریزخواهدشدکه سپرده فوق پس از انجام تعهدات واتمام قرارداد وارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .

7-چنانچه برندگان اول ودوم مزایده برابرمقررات وشرایط مزایده درمهلت مقررحاضربه عقد قرارداد نشدند وتسلیم تضمین سپرده حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات نشدندسپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط  میشود.

8-کمیسیون مزایده درقبول ویا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است  .

9-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت 13روز (تاآخروقت اداری روزسه شنبه مورخ 03/06/1394  میباشد وبه پیشنهاداتی که مبهم ،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

10-پیشنهادات رسیده راس ساعت30/14مورخ04/06/1394بعدازظهرروزچهارشنبه درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشودوحضورشرکت کنندگان در آن بلامانع است.

تبصره :کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قراردادوموارددرخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینمایدودر صورت احرازشرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف 7 روزنسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام می نمایددرصورت نیازاین مدت با نظرسازمان بمدت 10 روزدیگرقابل تمدید است.

11- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده  مزایده می باشد .

12-برنده مزایده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ اعلام نتیجه مزایده نسبت به اخذ پروانه فعالیت اقدام نماید درغیراینصورت سازمان میتواند قراردادرا بصورت  یکجانبه فسخ نموده وسپرده تضمین قراردادی وی (ودیعه ) را ضبط نماید .                                                                                                                                                                                                                                              

 13-سایرشرایط، دراسناد مزایده مندج است و به متقاضیان ارائه می شود .

 14-متقاضیان میتوانندپس ازبازدیدازمحل ورویت موقعیت پارکینگ جهت دریافت اسنادمزایده وپاکت پیشنهادات به آدرس تبریزمیدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریزتلفن 34762104 واحد امور قراردادها مراجعه نمایند 

قلیزاده

                                                                                                                                                    مدیر عامل سازمان PDF چاپ چاپ