يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 10 مهر 1393     |     کد : 177

مزایده دفتر و ایستگاه تاکسیرانی در پایانه مرکزی تبریز

          آگهی مزایده  عمومی    

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريزدرنظردارد واگذاری بهره برداری ازمنافع اجاره  دفتروایستگاه تاکسی  پایانه مسافربری تبریز را به اشخاص حقوقی به مدت یکسال شمسی ازطريق برگزاري مزایده عمومی با شرایط زیرواگذارنمايد.

1-محل مورد اجاره دفتروایستگاه تاکسی پایانه مسافربری  تبریز.

2-مدت قرارداد از تاریخ تحویل محل یکسال شمسی  خواهد بود .

3- پیشنهادات بصورت مبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه نسبت به پایه از حیث عدد و حروف مشخص و بدون ابهام بوده و بایستی در پاکت جداگانه  تسلیم سازمان گردد.

4-محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزمیباشد .

5- مبنای پایه مزایده  ماهانه مبلغ 000/000/70 ریال  می باشد.

6-سپرده شرکت درمزایده  برای دفتر و ایستگاه تاکسیرانی پایانه مسافربری به مبلغ 000/000/42 ریال  خواهدبود که بایستی نقدا"بحساب جاری 100490408 سازمان نزد بانک شهرشعبه آزادی تبریزویا باجه بانک شهر واقع در ترمینال مرکزی تبریز واریز و فیش مربوطه به ضمیمه اسناد مزایده  گردد بنا بدلایلی غیر از وجه واریز نقد بابت سپرده پذیرفته نیست .

7-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات سه برابر مبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه نقدا"بحساب جاری 100490408 سازمان  واریزخواهدشدکه سپرده  فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قرارداد وارایه مفاصا حساب ها ی مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .

 8- چنانچه برندگان اول و دوم مزایده برابر مقررات وشرایط مزایده درمهلت مقررحاضربه عقد قرارداد وتسلیم تضمین سپرده حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات نشدند سپرده آنان به ترتیب به  نفع سازمان ضبط می شود .

9-کمیسیون مزایده درقبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است .

10-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی به به مدت 15 روز(تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ26/07/93) میباشد و به پیشنهاداتی که مبهم ،مشروط و بدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

11- پیشنهادات رسیده راس ساعت30/14 بعد ازظهرروز یکشنبه مورخ 27/07/93 در محل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشودوحضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است .

12- تبصره )- کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده و فرم شرایط مزایده و پیش نویس قرارداد و موارد در خواستی سازمان می باشد مفتوح و بررسی می نماید و در صورت احراز شرایط و توانائی لازم پاکت ب ایشان را که حاوی قیمت پیشنهادی می باشد مفتوح و ظرف 7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام می نماید در صورت نیاز این مدت با نظر سازمان به مدت 20 روز دیگر قابل تمدید است .

13- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده  مزایده می باشد .

 14- سایر شرایط، در اسناد مزایده مندج است و به متقاضیان ارائه می شود .

 متقاضیان می توانند پس از بازدید از محل و رویت موقعیت جایگاه جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریز تلفن 34762104 واحد امور قراردادها مراجعه نمایند  .

                                                                                                                                       محمد قلیزاده  

                                                                                                                                مدیر عامل سازمانPDF چاپ چاپ