جمعه 15 فروردين 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 2 بهمن 1398     |     کد : 1588

آگهی فراخوان مزایده عمومی

واگذاری مینی بوس و بهره برداری ازخطوط به بخش غیر دولتی

.

آگهی فراخوان مزایده عمومی واگذاری مینی بوس و بهره برداری
ازخطوط به بخش غیر دولتی
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز صادره در نظر دارد تعداد 25 دستگاه مینی بوس دیزلی از نوع آرتا را جهت فعالیت و بهره برداری در خطوط حمل و نقل همگانی شهر و حومه مشخص شده توسط شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به شرکتهایی که نوع فعالیت آنها حمل و نقل مسافر درونشهری می باشد واگذار نماید لذا شرکتهای واجد شرایط می توانند ، جهت اخذ اسناد مزایده و شرایط عمومی از تاریخ نشر آگهی لغایت تا ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخه 98/11/13از واحد بخش خصوصی شرکت واحد واقع در میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد مراجعه و یا با شماره تلفن 32663913 تماس حاصل نمایند .
الف ) محل تحویل اسناد : تبریز بلوار پنجم مرداد ساختمان اداری شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه واحد معاملات
ب) میزان سپرده یا ضمانتنامه بانکی : واریز مبلغ 26,536,000 ريال به ازای هر دستگاه مینی بوس به شماره حساب 1006135007 نزد بانک شهر شعبه آزادی بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه یا ضمانتنامه بانکی به مبلغ مذکور با اعتبار سه ماهه بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
ج) مهلت ارائه اسناد : از تاریخ نشر آگهی لغایت تا ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخه 98/11/13
د) زمان و مکان برگزاری مزایده : مورخه 198/11/13ساعت 14:30 روز یکشنبه
بدیهی است شرکت در فراخوان مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد فراخوان مزایده و دستورالعمل های مربوطه بوده و شرکت واحد با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده فراخوان مزایده خواهد بود در ضمن مشروح شرایط عمومی فراخوان مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد شرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت اینترنتی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به آدرس :bus. Tabriz.ir  مراجعه نمایند.
                                                                                                                            شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه


آلبوم تصاویرواگذاری مینی بوس و بهره برداری ازخطوط به بخش غیر دولتی

PDF چاپ چاپ