سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 29 مهر 1398     |     کد : 1553

آگهی مناقصه عمومی

خرید ابزار (راهکار) BPMS و سامانه جامع مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری تبریز

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 44363/5 مورخ 1398/07/07 نسبت به خرید ابزار (راهکار) BPMS و سامانه جامع مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری تبریز از طریق مناقصه آزاد با شرایط زیر اقدام نماید

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 44363/5 مورخ 1398/07/07 نسبت به خرید ابزار (راهکار) BPMS و سامانه جامع مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری تبریز از طریق مناقصه آزاد با شرایط زیر اقدام نماید:
  1. مبلغ برآورد اولیه 2,000,000,000 ريال می باشد.
  2. میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% قیمت پایه (100,000,000 ريال) می‌باشد.
  3. سازمان در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد.
  4. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
  5. هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
  6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.
متقاضیان می‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 14:30 مورخ 1398/08/13 به امور خدمات مشتریان سازمان واقع در میدان ساعت – نبش خیابان مقصودیه و مصلی و یا به سایت سازمان به نشانی fava.tabriz.ir مراجعه فرمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35535077-041 تماس حاصل فرمایید.


دانلود مستندات:

برگه های شرایط مناقصه - پاکت الف
فرم تقاضای شرکت در مناقصه- پاکت الف
فرم استعلام مشخصات فنی- پاکت ب
برگ پیشنهاد قیمت- پاکت ج


آلبوم تصاویرخرید ابزار (راهکار) BPMS و سامانه جامع مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری تبریز

PDF چاپ چاپ