چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 4 تير 1398     |     کد : 1503

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه چهار تبریز

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را بشرح ذيل از طريق تشريفات مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای رتبه دار و واجد شرايط واگذار نمايد

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را بشرح ذيل از طريق تشريفات مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای رتبه دار و واجد شرايط واگذار نمايد لذا داوطلبین می توانند از تاريخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قرارداد منطقه چهار واقع در خيابان آذربایجان – جنب اداره کارو امور اجتماعی ساختمان قدیم شهرداری منطقه چهار مراجعه و پيشنهادات خود را لغايت ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخه 17/4/98 به دبيرخانه منطقه تحویل نمایند :
 
1-جدول گذاری محلات ضلع جنوبی چایکنار با برآورد اولیه 000/000/500/2 ریال و سپرده 000/000/125 ریال.
2-جدول گذاری محلات ضلع شمالی چایکنار با برآورد اولیه 000/000/000/3 ریال و سپرده 000/000/150 ریال.
3-پیاده روسازی محلات ضلع جنوبی چایکنار با برآورد اولیه 000/000/000/4 ریال و سپرده 000/000/200 ریال.
4-پیاده روسازی محلات ضلع شمالی چایکنار با برآورد اولیه 000/000/000/4 ریال و سپرده 000/000/200 ریال.
5-اصلاح و تعریض کانال دو ضلع خیابان شمس تبریزی با برآورد اولیه 000/000/800/11 ریال و سپرده 000/000/590 ریال.
6-تکمیل نواقصات کفسازی و دیواره های سنگی میدان آذربایجان با برآورد اولیه 000/000/330/3 ریال و سپرده 000/500/166 ریال.
7-تهیه ، حمل و پخش آسفالت لکه گیری محلات ضلع غربی منجم با برآورد اولیه 000/000/000/5 ریال و سپرده 000/000/250 ریال.(تجدید)
8- تهیه ، حمل و پخش آسفالت لکه گیری محلات ضلع شمالی چایکنار با برآورد اولیه 000/000/000/5 ریال و سپرده 000/000/250 ریال.(تجدید)
  • تاريخ تشکيل کميسيون معاملات و قرائت پيشنهادها ساعت 30/14 روز دوشنبه مورخه 17/4/98 در ساختمان جدید شهرداری تبریز خواهد بود و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است .
  • شهرداری در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار می باشد.
  • کل هزينه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
  • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
 
                                                                                           اکبر امجدی
                                                                                     شهردار منطقه چهار تبریز
 


PDF چاپ چاپ