چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 15 تير 1398     |     کد : 1497

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه چهار

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را بشرح ذيل از طريق تشريفات مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای رتبه دار و واجد شرايط واگذار نمايد

 
 
 
 
 
 
شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را بشرح ذيل از طريق تشريفات مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای رتبه دار و واجد شرايط واگذار نمايد لذا داوطلبین می توانند از تاريخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قرارداد منطقه چهار واقع در خيابان آذربایجان – جنب اداره کار و امور اجتماعی ساختمان قدیم شهرداری منطقه چهار مراجعه و پيشنهادات خود را لغايت ساعت 12:30 روز چهارشنبه مورخه 2/5/98 به دبيرخانه منطقه تحویل نمایند :
 
1-آسفالت اساسی پل های سطح منطقه  با برآورد اولیه 000/000/240/23 ریال و سپرده 000/000/162/1 ریال.
2-آسفالت اساسی خیابان خادم گمرک با برآورد اولیه 000/000/330/11 ریال و سپرده 000/500/566 ریال.
3-آسفالت اساسی خیابان آخونی با برآورد اولیه 000/000/520/22 ریال و سپرده 000/000/126/1 ریال.
4- آسفالت اساسی مسیرگشایی خیابان خلیلی با برآورد اولیه 000/000/950/4 ریال و سپرده 000/500/247ریال.
5-نرده کشی زیرپل شهید نجاتی با برآورد اولیه 000/000/900/1 ریال و سپرده 000/000/95 ریال.(تجدید)
 
  • تاريخ تشکيل کميسيون معاملات و قرائت پيشنهادها ساعت 30/13 روز چهارشنبه مورخه 2/5/98 در ساختمان جدید شهرداری تبریز خواهد بود و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است .
  • شهرداری در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار می باشد.
  • کل هزينه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
  • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
 
 
                                                                                           اکبر امجدی
                                                                                     شهردار منطقه چهار تبریز
 
 
 


PDF چاپ چاپ