شنبه 23 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 9 خرداد 1398     |     کد : 1464

آگهی مزایده عمومی املاک

آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری منطقه 6 تبریز

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده به شماره 31/11026 مورخه 26/02/1398 به پیوست، تعداد پنجاه و هشت قطعه از قطعات تجاری ( مغازه و جای مغازه) و کارگاهی برای مشاغل مزاحم واقع در شهرک صنفی و صنعتی مایان را به صورت 50 درصد نقد و مابقی 50 درصد بصورت اقساطی در فرجه 12 ماهه با اخذ تضمین مناسب به فروش برساند.

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده به شماره  31/11026  مورخه 26/02/1398 به پیوست، تعداد پنجاه و هشت قطعه از قطعات تجاری ( مغازه و جای مغازه) و کارگاهی برای مشاغل مزاحم واقع در شهرک صنفی و صنعتی مایان را به صورت 50 درصد نقد و مابقی 50 درصد بصورت اقساطی در فرجه 12 ماهه با اخذ تضمین مناسب به فروش برساند. لذا از متقاضیان  دعوت می شود با رعایت قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ اسناد مزایده به سایت اینترنتی www.m6.tabriz.ir یا به امور قراردادهای منطقه واقع در جاده سنتو میدان کارگر شهرداری منطقه شش مراجعه نمایند. ضمنا" تحویل اسناد به دبیرخانه منطقه تا روز یکشنبه مورخه 26/03/1398 تا ساعت 13 میباشد و بازگشایی پیشنهادات در همان روز مورخه  26/03/1398 ساعت 30/14 واقع در خیابان آزادی چهارراه ابوریحان نبش خیابان لاله زار جنوبی ساختمان مرکزی شهرداری تبریز بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مزایده مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود .ضمناً هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.
 
 
                                                                                                         سامان احمد زاده
                                                                                                                                         شهردار منطقه شش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قطعات تجاری جای مغازه در مایان به صورت مالکیت می باشد و قرارداد واگذاری از سوی شهرداری منطقه6 صورت می پذیرد
ردیف شماره مغازه مساحت ابرازی(متر مربع) ارزش هرمتر مربع (ریال) ارزش کل قطعه (ریال) مبلغ سپرده (ریال)
1 55 72 8.300.000 597.600.000 29،880،000
2 58 72 8.000.000 576.000.000 28،800،000
3 59 72 7.800.000 561.600.000 28،100،000
4 311 72.43 7.800.000 564.954.000 28،250،000
5 312 83.49 7.900.000 659.571.000 33،000،000
6 736 72 7،600،000 547،200،000 27،360،000
7 737 72 7،600،000 547،200،000 27،360،000
8 738 72 7،600،000 547،200،000 27،360،000
9 739 72 7،600،000 547،200،000 27،360،000
 
 
قطعات کارگاهی در مایان به صورت مالکیت می باشد و قرارداد واگذاری از سوی شهرداری منطقه 6 صورت می پذیرد
ردیف شماره قطعه مساحت ابرازی (متر مربع) ارزش هرمتر مربع (ریال) ارزش کل قطعه (ریال) مبلغ سپرده (ریال)
1 1114 261.12 4.500.000 1.175.040.000 58،760،000
2 1115 261.12 4.500.000 1.175.040.000 58،760،000
3 1116 251.58 4.500.000 1.132.110.000 56،610،000
4 1119 221.29 4.500.000 995.805.000 50،000،000
5 1120 221.29 4.500.000 995.805.000 50،000،000
6 1121 221.29 4.500.000 995.805.000 50،000،000
7 1122 221.29 4.500.000 995.805.000 50،000،000
8 1123 221.29 4.500.000 995.805.000 50،000،000
9 1126 221.29 4.500.000 995.805.000 50،000،000
10 1127 221.29 4.500.000 995.805.000 50،000،000
11 1128 221.29 4.500.000 995.805.000 50،000،000
12 1129 221.29 4.500.000 995.805.000 50،000،000
13 1133 251.35 4.500.000 1.131.075.000 56،600،000
14 1134 251.35 4.500.000 1.131.075.000 56،600،000
15 1136 200 4.500.000 900.000.000 45،000،000
16 1140 200 4.500.000 900.000.000 45،000،000
17 1141 200 4.500.000 900.000.000 45،000،000
18 1142 200 4.500.000 900.000.000 45،000،000
19 1143 200 4.500.000 900.000.000 45،000،000
20 1144 218.90 4.500.000 985.050.000 49،300،000
21 1147 272،20 4.500.000 1،224،900،000 61،250،000
22 1148 222،60 4.500.000 1،001،700،000 50،100،000
23 1149 222،60 4.500.000 1،001،700،000 50،100،000
 
 
واحدهای تجاری بازار باقرخان  واقع  در شهرک مبل به صورت مالکیت
ردیف شماره واحد موقعیت واحد مساحت (مترمربع) ارزش هرمتر مربع (ریال) ارزش کل مبلغ سپرده (ریال)
1 14 مغازه 52.04 39.000.000 2.596.360.000 130.000.000
بالکن 43.60 13.000.000
2 15 مغازه 61.68 39.000.000 2.886.260.000 144.320.000
بالکن 36.98 13.000.000
3 18 مغازه 63.44 39.000.000 2.991.300.000 149.600.000
بالکن 39.78 13.000.000
4 25 مغازه 61.82 39.000.000 2.929.290.000 146.500.000
بالکن 39.87 13.000.000
5 26 مغازه 58.09 39.000.000 2.751.580.000 137.600.000
بالکن 37.39 13.000.000
6 27 مغازه 60.11 39.000.000 2.846.610.000 142.350.000
بالکن 38.64 13.000.000
7 32 مغازه 58.14 39.000.000 2.755.870.000 137.800.000
بالکن 37.57 13.000.000
 
 
واحدهای تجاری بازار گلستان به صورت مالکیت
ردیف شماره واحد موقعیت واحد مساحت (مترمربع) ارزش هرمتر مربع (ریال) ارزش کل مبلغ سپرده (ریال)
1 49 مغازه 60 35،000،000 2،443،200،000 122،160،000
بالکن 31،20 11،000،000
2 50 مغازه 60 35،000،000 2،443،200،000 122،160،000
بالکن 31،20 11،000،000
3 51 مغازه 60 35،000،000 2،443،200،000 122،160،000
بالکن 31،20 11،000،000
4 52 مغازه 60 35،000،000 2،443،200،000 122،160،000
بالکن 31،20 11،000،000
5 53 مغازه 60 35،000،000 2،443،200،000 122،160،000
بالکن 31،20 11،000،000
 
.
واحدهای زیرزمین تجاری همدید B3 به صورت مالکیت
ردیف شماره واحد مساحت (متر مربع) ارزش هرمتر مربع (ریال) ارزش کل مبلغ سپرده (ریال)
1 13 85،87 42،000،000 3،606،540،000 180،330،000
2 14 62،90 42،000،000 2،641،800،000 132،100،000
3 17 85،87 42،000،000 3،606،540،000 180،330،000
4 18 87،87 42،000،000 3،690،540،000 184،530،000
5 21 87،06 42،000،000 3،656،520،000 182،830،000
6 23 70،16 42،000،000 2،946،720،000 147،350،000
7 24 70،16 42،000،000 2،946،720،000 147،350،000
8 25 169،47 42،000،000 7،117،740،000 355،900،000
9 35 87،78 42،000،000 3،686،760،000 184،350،000
 
 
 
واحدهای تجاری بازرچه رویا به صورت مالکیت
ردیف شماره واحد مساحت (متر مربع) مساحت بالکن ارزش هرمتر مربع (ریال) ارزش هرمتر بالکن( ریال) ارزش کل مبلغ سپرده (ریال)  
1 129 65 32 45،000،000 20،000،000 3،565،000،000 178،250،000  
2 130 65 - 50،000،000 - 3،250،000،000 162،500،000  
 
 
ردیف واحدهای تجاری بازرچه رویا به صورت مالکیت
1 واحد تجاری شماره ی 2/169 طبقه دوم به مساحت 163 متر مربع( بدون آسانسور )بازارچه رویا از قرار هر متر مربع 28،000،000 ریال و ارزش کل جمعاً 4،564،000،000 ریال
مبلغ سپرده 288،200،000 ریال .
2 واحد تجاری شماره ی 3/169 طبقه سوم به مساحت 163 متر مربع( بدون آسانسور )بازارچه رویا از قرار هر متر مربع 27،000،000ریال و ارزش کل جمعاً 4،401،000،000 ریال
مبلغ سپرده 220،050،000 ریال .
3 واحد تجاری شماره ی 1/216 طبقه همکف به مساهت 200 متر مربع از قرار هر متر مربع 40،000،000 ریال و طبقه اول تجاری به مساحت 200 متر مربع از قرار هر مترمربع 15،000،000 ریال و ارزش کل جمعاً 11،000،000،000 ریال واقع در بازارچه رویا  و مبلغ سپرده   550،000،000 ریال .
 
 
 


PDF چاپ چاپ