يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 4 مرداد 1393     |     کد : 139

واگذاری بهره برداری ونگهداری ازجایگاهCNGجدیدالاحداث باسمنج متعلق به شهرداری تبریز

آگهی مزایده عمومی

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدرنظردارد، تا به استناد مصوبه شماره 25/2550 مورخه 16/04/93هیئت مدیره سازمان،واگذاری بهره برداری ونگهداری ازجایگاهCNGجدیدالاحداث  باسمنج متعلق به شهرداری تبریزتحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریزراجهت بهره برداری ونگهداری به اشخاص حقوقی به مدت یکسال شمسی ازطریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط زیربه  بهره برداری واگذارنماید .

1-محل مورد بهره برداری جایگاه CNG ورودی شهر باسمنج  .

2- مدت  قرارداد از تاریخ تحویل محل  یکسال شمسی خواهد بود .

3- پیشنهادات بصورت مبلغ پیشنهادی درصدی نسبت به پایه از حیث عدد و حروف مشخص و بدون ابهام بوده و بایستی در پاکت جداگانه  تسلیم سازمان گردد.

 4 - محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز می باشد .

 5-مبنای پایه مزایده  60 درصد درآمد حاصله از حق العمل فروش گاز جایگاه خواهد بود.

 6- سپرده شرکت درمزایده برای جایگاه CNG به مبلغ 000/000/80 ریال خواهد بودکه بایستی نقدا"به حساب سپرده 100490408سازمان نزد بانک شهر شعبه آزادی تبریزویا باجه بانک شهر واقع درترمینال مرکزی تبریزواریزوفیش مربوطه ضمیمه اسناد مزایده گردد بنا به دلایلی غیرازوجه واریز نقد بابت سپرده پذیرفته نیست .  

 7- میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات مبلغ000/000/000/2 ریال با اعتبار 12 ماه بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی خواهد بودکه سپرده فوق پس از انجام تعهدات و اتمام قرارداد و ارایه مفاصا تسویه حساب های مربوطه و تسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .

 8-چنانچه برندگان اول و دوم مزایده برابر مقررات و شرایط مزایده در مهلت مقررحاضربه عقد قرارداد و تسلیم ضمانت نامه  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط میشود .

 9- کمیسیون مزایده در قبول و یا رد  یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است .

 10-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ اتشارآگهی به مدت 15 روز (تاآخروقت اداری روزچهارشنبه مورخ 15/05/1393)میباشد وبه پیشنهاداتی که مبهم ، مشروط و بدون سپرده و خارج از این مهلت ارایه گردد  ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 11-پیشنهادات رسیده راس ساعت30/14بعدازظهرروزپنجشنبه مورخ16/05/1393درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان  مزایده  تعیین میشودوحضور شرکت کنندگان درآن بلامانع است .

تبصره)- کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد وموارددرخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینمایدو    درصورت احرازشرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح و  ظرف7روز نسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام مینمایددرصورت نیازاین مدت با نظر سازمان به مدت 20 روز دیگر قابل تمدید است .     

 12- کلیه هزینه های آگهی  مزایده به عهده برنده  مزایده می باشد .

 13-سایرشرایط ، در اسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

متقاضیان میتوانندپس از بازدید ازمحل ورویت موقعیت جایگاه جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریزمیدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریز تلفن 4762104 واحد امورقراردادها مراجعه نمایند .

                                                                                                      ایوب اسماعیلی

                                                                                  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سازمانPDF چاپ چاپ