سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 20 دي 1397     |     کد : 1325

مزایده

مزایده کیوسک های گلفروشی سطح شهر

سازمان میادیـن و ساماندهــی مشاغل شهــــری شهـــرداری تبریز در نظـر دارد به استناد مجوز شماره 83/ 6122 مورخه 97/9/13 و 83/ 4859 مورخه 12 / 7 / 97 هیات مدیره محترم سازمان ، حق بهره برداری موقت از منافع کیوسک های گلفروشی سطح شهر را از طریق برگزاری مزایده عمومی (کتبی )، و با شرایط عمومی به مدت یکسال به افراد حقیقی و حقوقی مطابق شرح شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید .

(آگهی مزایده)
 
سازمان میادیـن و ساماندهــی مشاغل شهــــری شهـــرداری تبریز در نظـر دارد به استناد مجوز شماره 83/ 6122  مورخه 97/9/13 و 83/ 4859 مورخه 97/7/12 هیات مدیره محترم سازمان ، حق بهره برداری موقت از منافع کیوسک های گلفروشی سطح شهر را از طریق برگزاری مزایده عمومی  (کتبی ) و با شرایط عمومی به مدت یکسال به افراد حقیقی و حقوقی مطابق  شرح شرایط مندرج در اسناد مزایده  واگذار نماید .
متقاضیان می توانند جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده، پس از واریز مبلغ -/150.000 ریال به حساب شماره 700788657107 بانک شهر شعبه اطباء در وجه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز جهت اخذ اسناد مزایده در اوقات اداری از روز سه شنبه مورخه 97/10/18 تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخه 97/10/29 به دبیرخانه سازمان میادین واقع در تبریز – خ توانیر جنب آپارتمانهای گلپارک - ساختمان اداری سازمان مراجعه نمائید ضمنا متقاضیان میبایست تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 97/10/29 پاکتهای شرکت در مزایده را به دبیرخانه سازمان تحویل داده  و رسید دریافت نمایند. کلیه شرکت کنندگان دارای شخصیت حقوقی جهت شرکت در مزاید ه باید فرم مشخصات صاحب یا صاحبان امضاء مجاز شرکت را به تایید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانند. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد تصدیق امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد -. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه بانکی، فیش سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در شرایط مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. ضمناً کلیه پاکتها راس ساعت 14:30 روز شنبه مورخه 97/10/29 در دفتر مدیرعامل سازمان بازگشایی خواهد شد. ضمناً سازمان در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادها مختار بوده و هزینه های چاپ و کارشناسی برعهده برنده مزایده خواهد بود. ) تاریخ انتشار در روزنامه رسمی و محلی کثیر الانتشار 97/10/18 روز سه شنبه )
 
ابراهیم محمدی – مدیرعامل سازمان
میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری تبریز


آلبوم تصاویرمزایده کیوسک های گلفروشی سطح شهر

PDF چاپ چاپ