يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 23 تير 1393     |     کد : 130

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 6 عملیات اجرایی خدمات شهری ناحیه یک خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار می نماید.

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده عملیات اجرایی خدمات شهری ناحیه یک خود را از طریق مناقصه عمومی در سال 1393 به پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه بندی واگذار نماید.
لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری به سایت اینترنتی www.m6.tabriz.ir و یا به امور قراردادهای منطقه واقع در جاده سنتو-میدان کارگر مراجعه فرمایند.
فرهاد روشنی-شهردار منطقه 6


PDF چاپ چاپ