شنبه 16 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 6 مرداد 1397     |     کد : 1190

آگهی مناقصه

مناقصه حمل پسماندهای بیمارستانی

آگهی مناقصه حمل پسماندهای عادی شده بیمارستانی

 سازمان مديريت پسماندهای  شهرداری تبريز به استناد مجوز شماره 1008-1718 مورخه 1397/04/20 هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه حمل پسماندهای بیمارستانی به شرح ذیل، با شرايط اعلامی در اسناد مناقصه اقدام نمايد.
واگذاری انجام خدمات جمع آوری و حمل روزانه پسماندهاي عادی شده بیمارستانی از مراکز درمانی وبیمارستانی سطح شهر تبریز به مقصد  مراكز دفن پسماندهاي شهري شهرداري تبريز واقع درکیلومتر13 جاده اسپيران بوسیله حداقل 3 دستگاه خودروی 5 تن روپوشیده جک دار مخصوص بار گیری و حمل زباله،با برآورد تقریبی روزانه 16 تن و قیمت پایه برای حمل هرتن 620/000 ريال و برآورد اولیه کلی  3/620/800/000 ريال برای یکسال شمسی و سپرده شركت در مناقصه 182/000/000 ريال  و سایر شرایط مطابق اسناد مناقصه می باشد.لذا کليه اشخاص حقوقی می توانند از تاریخ 1397/05/037 لغایت 1397/05/15 جهت دريافت اسناد و تسليم پيشنهادات و شرکت در مناقصه به آدرس: تبريز، ميدان آذربايجان، بطرف فرودگاه ، نرسيده به پل آجي چاي، سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز مراجعه نمايند. شماره تماس:4-32613831-041
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات  تاساعت 14/15 روز دوشنبه مورخه 1397/05/157 بوده و پیشنهادهاي واصله رأس ساعت 14/30 همان تاریخ در کمیسیون مناقصه در محل ساختمان مرکزی سازمان مدیریت پسماند باز و قرائت خواهد شد، کلیه پیشنهاد دهندگان بایستی اسناد و مدارک دریافت شده را با قید قبولی شرایط امضاء وضمیمه اسناد نموده وتسلیم نمایند.
علیرضا اصغری –مدیر عامل
 


آلبوم تصاویرمناقصه حمل پسماندهای بیمارستانی

PDF چاپ چاپ