سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 19 خرداد 1397     |     کد : 1178

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز درنظر دارد بهره برداری از منافع 18 باب ازغرف تجاری و خدماتی و تعمیرگاهی مرکز خرید و محوطه پایانه مسافربری مرکزی تبریز را به اشخاص حقیقی وحقوقی بمدت یک سال شمسی ازطریق مزایده کتبی (عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.

  سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز درنظر دارد بهره برداری از منافع 18 باب ازغرف تجاری و خدماتی و تعمیرگاهی مرکز خرید و محوطه پایانه مسافربری مرکزی تبریز را به اشخاص حقیقی وحقوقی بمدت یک سال شمسی ازطریق مزایده کتبی (عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید. 
1-محل مورد اجاره واقع درپایانه مسافربری مرکزی تبریز بنشانی میدان ابوریحان– انتهای آخر خیابان منظریه (ترمینال مرکزی) .
2- مدت قرارداد اجاره از تاریخ تحویل محل  یک سال شمسی خواهد بود .
تبصره: زمان تحویل هریک ازغرفه ها طبق فرم شرایط جدول پیوستی مندرج دراسناد مشخص وتعیین گردیده است.
3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عددوحروف مشخص وبدون ابهام بوده و بایستی درپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد.
4-محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزمیباشد .
5-مبنای پایه مزایده و  سپرده هر یک از غرفه ها بشرح ذیل :
ردیف نام غرفه صنف فعالیت مبلغ پایه بریال سپرده شرکت
در مزایده بریال
محل
1 2شکوفه اسباب بازی 000/000/2 000/200/1 مرکز خرید پایانه مرکزی
2 7 نخل نمایشگاه
خریدو فروش اتوبوس
000/000/7 000/200/4 مرکز خرید پایانه مرکزی
3 10 کاج نمایشگاه
خریدو فروش اتوبوس
000/000/7 000/200/4 مرکز خرید پایانه مرکزی
4 11 مروارید بدلیجات 000/000/2 000/200/1 مرکز خرید پایانه مرکزی
5 14رز تعمیرکفش و واکس زنی 000/000/2 000/200/1 مرکز خرید پایانه مرکزی
6 16 شمشاد نمایشگاه  خریدو فروش تایر 000/000/7 000/200/4 مرکز خرید پایانه مرکزی
7 18 لادن صنعت بیمه 000/000/3 000/800/1 مرکز خرید پایانه مرکزی
8 21 شب بو عطر فروشی و ادکلن و لوازم بهداشتی 000/000/2 000/200/1 مرکز خرید پایانه مرکزی
9 35 چیچک خشکشویی 000/000/3 000/800/1 مرکز خرید پایانه مرکزی
10 40 باغچه آب میوه و تنقلات و میوه بسته بندی 000/000/4 000/400/2 مرکز خرید پایانه مرکزی
11 44 راش صنایع دستی و کادوئی 000/000/5 000/000/3 مرکز خرید پایانه مرکزی
12 49 قاصدک خدمات پستی 000/000/2 000/200/1 مرکز خرید پایانه مرکزی
13 52 سیب خدمات موبایل 000/000/2 000/200/1 مرکز خرید پایانه مرکزی
14 56 کاکتوس فست فود و کافی شاپ 000/000/15 000/000/9 مرکز خرید پایانه مرکزی
15 3 تعمیرگاهی تعمیرگاهی 000/500/7 000/500/4 تعمیرگاه جدید پایانه مرکزی
16 28کافه سنتی آبگوشت - چای – نان و پنیر – نیمرو – سرشیر 000/000/60 000/000/36 محوطه پایانه مرکزی
 
 
 
 
 
 
 
 
17 محل ( زمین ) استقرار کیوسک تنقلات  شماره دو ، خرید کیوسک توسط برند ه مزایده خواهد بود که بایستی به تائید نماینده سازمان  برسد . انواع فروش تنقلات – آبمیوه – آجیلی – بستنی – چائی –تخم مرغ آب پز و سیب زمینی آب پز – یخ بصورت خرده
 
000/000/45 000/000/27 واقع جنب  سکوهای  پایانه مسافربری مرکزی تبریز
 
18 خروجی پایانه ساندویج و تنقلات ساندویج سردو گرم و تنقلات ، چای ، آجیلی ، بستنی ، آبمیوه 000/000/70 000/000/42 خروجی پایانه مسافربری
 
 
 
6-سپرده شرکت درمزایده برای هریک ازغرفه ها طبق فرم شرایط جدول پیوستی مزایده خواهدبودکه بایستی نقدا به  حساب جاری 100490408 سازمان نزدبانک شهرشعبه آزادی واریزوفیش مربوطه به ضمیمه اسناد مزایده  گردد .
7-میزان تضمین حسن انجام کار و تضمین اجرای تعهدات سه برابرمبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه (هنگام عقدقرارداد ) نقد"بحساب جاری 100490408  سازمان واریز خواهد شد که سپرده فوق پس از انجام تعهدات و اتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد.
8-کمیسیون مزایده درقبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است .
9-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت 15روز (تاآخروقت اداری روز شنبه مورخ 02/04/97) میباشد وبه پیشنهاداتی که مبهم ، مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد.
10-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14 مورخ 3/04/97 بعد از ظهر روز یکشنبه درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشودوحضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است.
تبصره:کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان راکه حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قراردادوموارددرخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینمایدودرصورت احرازشرایط و توانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح و ظرف 7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام مینمایددرصورت نیازاین مدت بانظرسازمان به مدت10روزدیگرقابل تمدید است.
11-درصورتیکه برنده مزایده ازتاريخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکندویابرای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده او به نفع سازمان ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قرارداردرجوع واوهم ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکندویا برای انجام معامله حاضرنشود سپرده اوهم ضبط میشود .
12-شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد بمنزله قبول شرایط وتکالیف شهرداری موضوع ماده10آئین نامه معاملات شهرداریها میباشد .    
13- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده مزایده می باشد .
14-سایرشرایط، دراسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .
 متقاضیان میتوانند پس از بازدید از محل ها ورویت موقعیت غرف جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای آخر خیابان منظریه(ترمینال مرکزی)تبریز تلفن 34762104 واحد امورقراردادهامراجعه نمایند .
محمد قلیزاده 
مدیر عامل سازمان
 


PDF چاپ چاپ