سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 2 تير 1397     |     کد : 1169

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز در نظر دارد واگذاری بهره برداری از منافع پارکینگ سواری پایانه مسافربری مرکزی تبریز را به اشخاص حقوقی وحقیقی به مدت یکسال شمسی ازطریق مزایده کتبی (عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذارنماید .

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز در نظر دارد واگذاری بهره برداری از منافع  پارکینگ  سواری پایانه مسافربری مرکزی تبریز را به اشخاص حقوقی وحقیقی به مدت یکسال شمسی ازطریق مزایده کتبی (عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذارنماید . 
1-محل مورد اجاره واقع درمحوطه پایانه مسافربری مرکزی تبریز بنشانی میدان ابوریحان – انتهای خیابان سلیمان خاطر-آخرخیابان منظریه ( ترمینال مرکزی ) می باشد :
2- مدت قرارداد اجاره به مدت یک سال شمسی خواهد بود .
تبصره: زمان تحویل محل از مستاجر قبلی خواهد بود.
3-مبنای پایه مزایده : اجاره ماهانه  به مبلغ 000/000/200 ریال (بحروف دویست میلیون ریال) خواهد بود.
4-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد .     
5-سپرده شرکت در مزایده : مبلغ000/000/120ریال (بحروف یکصدو بیست میلیون ریال) خواهد بود که بصورت نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی به حساب شماره 100490408 سازمان نزد بانک شهر شعبه آزادی تبریز با شناسه ملی 14000303457 ،شبا 960610000000000100490408 IR واریز وفیش یا ضمانت نامه بانکی مربوطه ضمیمه اسناد مزایده گردد .
6-میزان تضمین حسن انجام کار و تضمین اجرای تعهدات شش برابر مبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه (هنگام عقد قرارداد) بصورت نقدی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی بحساب سپرده جاری 100490408 سازمان نزد بانک شهر شعبه آزادی بنام سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز با شناسه ملی 14000303457 ، شـبـا 6906100000000000100490408  IR واریز خواهد شد که سپرده فوق پس از انجام تعهدات واتمام قرارداد وارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .
7-چنانچه برندگان اول ودوم مزایده برابرمقررات وشرایط مزایده درمهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد و سپرده تضمین اجرای تعهدات قراردادی نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط  میشود.
8-کمیسیون مزایده درقبول ویا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است
9-مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ انتشارآگهی بمدت13روز(تاآخروقت اداری روز پنجشنبه مورخ 14/04/97) میباشد وبه پیشنهاداتی که مبهم ،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثرداده نخواهدشد.
10-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14 مورخ 16/04/97 بعدازظهر روز شنبه درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشودوحضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است.
تبصره : کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد وموارد درخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینماید ودر صورت احرازشرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان را که حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف 7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام می نماید در صورت نیاز این مدت با نظر سازمان به مدت 10 روز دیگر قابل تمدید است .  
11- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده  مزایده می باشد .
12-برنده مزایده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ اعلام نتیجه مزایده وعقد قرارداد نسبت به اخذ پروانه فعالیت اقدام نماید درغیر اینصورت سازمان میتواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نموده وسپرده تضمین قراردادی وی (ودیعه ) را ضبط نماید .                                                                                                                                                                                                                                              
 13-سایرشرایط، دراسناد مزایده مندج است و به متقاضیان ارائه می شود .
 14-متقاضیان میتوانند پس از باز دید از محل ورویت موقعیت پارکینگ جهت دریافت اسناد مزایده و پاکت پیشنهادات به آدرس تبریزمیدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه پایانه مسافربری تبریز- سازمان پایانه های مسافربری واحد امورقراردادهامراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 34762104 تماس برقرار نمایند. 
قلیزاده
مدیر عامل سازمان                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 


PDF چاپ چاپ