سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 9 خرداد 1397     |     کد : 1152

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدرنظردارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات کف سازی پایانه مسافربری شمال غرب تبریز را به شرکت های رتبه 5 ساختمان و راه و باند از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به مدت 2 ماه شمسی ازطریق برگزاری مناقصه عمومی با شرایط ذیل به اشخاص حقوقی واگذار نماید.

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدرنظردارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات کف سازی پایانه مسافربری شمال غرب تبریز را به شرکت های رتبه 5 ساختمان و راه و باند از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به مدت 2 ماه شمسی  ازطریق برگزاری مناقصه عمومی با شرایط ذیل به اشخاص حقوقی واگذار نماید.
1-محل پروژه واقع در پایانه مسافربری شمال غرب  تبریز.    
2-مدت قرارداد ازتاریخ تحویل محل به مدت 2 ماه خواهد بود .
3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عددوحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه  تسلیم سازمان گردد.
تبصره : در صورت اختلاف عددی و حروفی ملاک قیمت پیشنهادی حروفی است  .
4- محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز می باشد .
5- مبلغ برآورد اولیه پیمان به مبلغ 000/000/460/1 ریال  (بحروف یک میلیارد و چهار صدو شصت میلیون ریال) خواهدبود .
6- سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ 000/000/73 ریال (بحروف هفتصدو سی میلیون ریال) خواهد بود که بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی بحساب سپرده 100490408 سازمان نزد بانک شهر شعبه آزادی تبریز به شناسه ملی 14000303457 و شبا به شماره 960610000000000100490408 IR واریز و فیش/ضمانت نامه بانکی مربوطه ضمیمه اسناد مزایده گردد.
7-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات 5 % مبلغ پیشنهادی با اعتباریک ساله به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا نقدی خواهد بودکه سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه و تسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .
8-چنانچه برندگان اول ودوم مناقصه برابرمقررات وشرایط مناقصه درمهلت مقررحاضربه عقد قرارداد و تسلیم ضمانت نامه  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط میشود .
9-کمیسیون مناقصه در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است .
10-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ اتشارآگهی به مدت 15روز (تا آخروقت اداری روز چهارشنبه  مورخ 23/03/97 میباشد) وبه پیشنهاداتی که مبهم،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
11-پیشنهادات رسیده راس ساعت 11 قبل ازظهر روز یکشنبه مورخ 27/03/97 درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مناقصه تعیین میشود و حضور شرکت کنندگان درآن بلامانع است .
تبصره)-کمیسیون مناقصه ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مناقصه و پیش نویس قرارداد و موارد درخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینمایدو درصورت احراز شرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان
راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح و ظرف7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مناقصه اقدام مینماید در صورت نیازاین مدت با نظرسازمان بمدت 10 روزدیگر قابل تمدید است .    
12-کلیه هزینه های آگهی  مناقصه به عهده برنده مناقصه  می باشد .
13-شرکت درمناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط وتکالیف شهرداری موضوع ماده 10آئین نامه معاملات شهرداری ها میباشد .
14-درصورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد او درمرتبه دوم قراردارد با رعایت مفاد تبصره 1 این ماده ابلاغ میگردد اگراوهم ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت هفت روزبه استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده اوهم ضبط می شود .   
15- سایرشرایط ، در اسناد مناقصه مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .
متقاضیان میتوانند پس ازبازدیدازمحل ورویت موقعیت محل جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای آخر خیابان منظریه (ترمینال مرکزی تبریز ) تلفن 34762104 واحدامورقراردادها مراجعه نمایند .
 
                                                                                                        قلیزاده 
                                                                                                                            مدیر عامل سازمان
 


PDF چاپ چاپ