سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 24 ارديبهشت 1397     |     کد : 1138

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 6 تبریز

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده، پروژه مشروحه زیر را در سال 1397 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای صلاحیت و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید :

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده، پروژه مشروحه زیر را در سال 1397 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای صلاحیت و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید :

نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه برای سال اول
( ریال )

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه
( ریال )

رتبه مورد نیاز
(مورد تایید کمیته فنی ستاد خدمات شهری مرکز سازمان مدیریت پسماند)

پروژه عملیات اجرایی خدمات شهری حوزه دوشامل( تنظیف-رفت و روب معابر– لایروبی و . . .) (برای دو سال)

000/000/900/33

000/000/695/1

سه و چهار

                                                                          
لذا از شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود ، با رعایت قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی ،جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 24/02/1397 لغایت 03/03/1397 به سایت اینترنتی
www.m6.tabriz.ir یا به امور قراردادهای منطقه واقع در جاده سنتو میدان کارگر شهرداری منطقه شش مراجعه نمایند. ضمنا" تحویل اسناد به دبیرخانه منطقه روز پنج شنبه مورخه 03/03/1397 تا ساعت 13 میباشد و بازگشایی پاکت ها در همان روز مورخه 03/03/1397 ساعت 14 واقع در جاده سنتو میدان کارگر شهرداری منطقه شش و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود.

                                                                                                 شهردار منطقه 6 - احمدزاده


PDF چاپ چاپ