دوشنبه 31 تير 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 4 ارديبهشت 1397     |     کد : 1114

آگهی مزایده

مزایده عمومی کانکس ها و غرفه های موقت متعلق به سازمان میادین

به استناد مصوبه شماره 83/8765-20/12/96 هیأت مدیره سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری از کانکس ها و غرفه های موقت متعلق به سازمان جهت عرضه میوه و تره بار و محصولات دامی و کشاورزی را بصورت جداگانه و از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط عمومی و به مدت یکسال به افراد حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید.

 
آگهی مزایده 
 
به استناد مصوبه شماره 8765/83 -96/12/20  هیأت مدیره سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری  از کانکس ها و غرفه های موقت متعلق به سازمان جهت عرضه میوه و تره بار و محصولات دامی و کشاورزی را بصورت جداگانه و از طریق برگزاری مزایده عمومی  با شرایط عمومی و به مدت یکسال به افراد حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید.
1. مدت قرارداد از تاریخ تحویل به مدت یک سال شمسی می باشد.
2. قیمت پایه هر غرفه و کانکس  براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده که در اسناد مزایده ارایه خواهد شد.
3. مدت قبول پیشنهادات از روز سه شنبه مورخه 97/2/11 تا آخر وقت اداری روز سه شنبه  مورخه 97/2/25 
می باشد و پیشنهادها راس ساعت 14/30 روز چهارشنبه مورخه 97/2/26 مفتوح خواهد شد.
4. مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.
5. داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر- خ توانیر شمالی – جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.
6. چنانچه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
7 . هزینه های چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی به عهده برندگان مزایده می باشد.  
8. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
9. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
      
       تاریخ انتشار : 97/2/11
 
 
 
جواد صدیقی - مدیرعامل 
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری تبریز
 


PDF چاپ چاپ