يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 25 خرداد 1393     |     کد : 109

آگهی مزایده عمومی

شهرداری منطقه 6 تعدادی از قطعات کارگاهی و تجاری خود واقع در شهرک صنفی و صنعتی مایان را از طریق مزایده واگذار می کند.

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده، تعدادی از قطعات کارگاهی و تجاری خود را در شهرک صنفی و صنعتی مایان از طریق مزایده واگذار نماید.
لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز کاری به سایت اینترنتی m6.tabriz.ir و یا به امور قرارداد منطقه واقع در جاده سنتو-میدان کارگر مراجعه نمایند.
شهردار منطقه 6 تبریز - فرهاد روشنی


PDF چاپ چاپ