چهارشنبه 9 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 21 اسفند 1396     |     کد : 1078

بهره برداری ازمنافع جایگاه عرضه سوخت گازوئیل

واقع در پارکینگ اتوبوسهای پایانه مسافربری مرکزی تبریز

آگهی مزایده عمومی

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز در نظر دارد قرارداد بهره برداری ازمنافع جایگاه عرضه سوخت  گازوئیل واقع در پارکینگ اتوبوسهای پایانه مسافربری  مرکزی تبریز را جهت بهره برداری ونگهداری به اشخاص حقوقی (شرکتهای مجاز مورد تائید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی) به مدت یکسال شمسی ازطریق مزایده  کتبی ( عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذارنماید.

1-محل مورد اجاره جایگاه عرضه سوخت  گازوئیل واقع درپارکینگ اتوبوسهای پایانه مسافربری مرکزی تبریز بنشانی میدان ابوریحان انتهای آخر خیابان منظریه پایانه مسافربری مرکزی تبریز ( ترمینال مرکزی )  می باشد .  

2- مدت قرارداد از تاریخ تحویل محل یکسال شمسی خواهد بود .

3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد.

 4- محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز می باشد .

 5-مبنای پایه مزایده اجاره ماهانه جایگاه بمبلغ 000/000/50 ریال (بحروف پنجاه میلیون ریال)خواهد بود .

 6-سپرده شرکت درمزایده به مبلغ 000/000/30 ریال ( سی میلیون ریال)خواهد بود که بصورت نقدی یاضمانت نامه بانکی بحساب سپرده 100490408 سازمان نزدبانک شهرشعبه آزادی تبریز با شناسه ملی 14000303457 ،شبا 960610000000000100490408 IR واریز وفیش مربوطه ضمیمه اسناد مزایده گردد .

 9-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات مبلغ شش برابر مبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه ( هنگام عقد قرارداد) نقد یا بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار12 ماه وقابل تمدید خواهد بود که سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه و تسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .

 10-چنانچه برندگان اول و دوم مزایده برابر مقررات و شرایط مزایده در مهلت مقررحاضربه عقد قرارداد وپرداخت تضمین حسن انجام کارنشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط میشود .

 11- کمیسیون مزایده در قبول و یا رد  یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است .

 12-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت  12 روز ( تا آخروقت اداری روز یکشنبه مورخ 27 /12/96 میباشد وبه پیشنهاداتی که مبهم ، مشروط و بدون سپرده و خارج از این مهلت ارایه گردد  ترتیب اثر داده نخواهد شد .

13-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ27/12/96 درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح و برندگان مزایده تعیین میشود وحضور شرکت کنندگان درآن بلامانع است .

تبصره)- کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد و موارد در خواستی سازمان میباشد مفتوح و بررسی مینماید و در صورت احراز شرایط و توانائی لازم پاکت ب ایشان را که حاوی قیمت پیشنهادی میباشد مفتوح و ظرف 7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام مینماید در صورت نیازاین مدت با نظرسازمان به مدت 10 روز دیگر قابل تمدید است .

14-درصورتی که برنده مزایده ازتاريخ ابلاغ نتیجه مزایده  ظرف مدت 7 روز کاری واریز تضمين حسن انجام معامله وتسلیم فیش واریزی اقدام ننموده و برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده  او به نفع سازمان ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قراردارد رجوع و او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط میشود .    

 15- کلیه هزینه های آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد .

 16-شرکت درمزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف موضوع ماده 10آئین نامه معاملات شهرداری ها میباشد.      

17-سایرشرایط ، در اسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

متقاضیان میتوانند پس از بازدید از محل ورویت موقعیت جایگاه عرضه سوخت گازوئیل جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای آخر خیابان منظریه (ترمینال مرکزی ) تبریز تلفن 34762104  واحدامورقراردادها مراجعه نمایند .

                                                                                                        قلیزاده  

                                                                                              مدیر عامل سازمان

     
PDF چاپ چاپ