سه شنبه 26 شهريور 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 16 بهمن 1396     |     کد : 1046

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي شهرداري منطقه 2 تبريز

شهرداري منطقه 2 تبريز در نظر دارد پروژه عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند به پیمان واگذار نمايد.

     شهرداري منطقه 2 تبريز در نظر دارد پروژه عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند به پیمان واگذار نمايد. لذا شرکت های متقاضی می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه پس از واریز مبلغ -/000/300 ريال بابت خرید اسناد به حساب 100786511468 نزد بانک شهـر شعبه 29 بهمن به نام شهرداری منطقـه 2 تبریز، با در دست داشتن اصـل فیـش واریـزی به همراه رتبه بندی بروز و معرفی نامه به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه 2 واقع در حدفاصل میدان افلاک نما و پل کابلی، روبروی کوی الهی پرست، ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 2 مراجعه نمایند.

رديف

نام پـروژه

برآورد اولیه (به ريال)

سپرده شرکت در مناقصه

(به ريال)

دارای حداقل رتبه

(پایه 5)

1

احداث باغ توت در گلگشت

-/000/000/400/2

-/000/000/120

در ساختمان و ابنیه

1)    آخرين مهلت قبول پيشنهادات ساعت 30/13 روز شنبه مورّخه 28/11/96 بوده و پيشنهادات رأس ساعت 30/15 همان روز در كمیسيون مناقصه شهرداري تبریز واقع در خیابان آزادی، نبش لاله زار جنوبی مفتوح و قرائت خواهد شد.

2)    به پیشنهادات فاقد سپرده، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهدشد.

3)    بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهادات، به منزلۀ قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداري در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات مختار است.

4)    هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه ها خواهد بود.

5)    ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به پروژه هاي فوق در اسناد مناقصه مندرج مي باشد كه جزء لاينفك قرارداد مي باشد.

 

 

باقر خوشنواز

شهردار منطقه 2 تبریزPDF چاپ چاپ