چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 19 بهمن 1396     |     کد : 1039

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز به استناد مصوبه شماره 77/3333 مورخ 10/10/96 هیات مدیره سازمان در نظر دارد اجرای پروژه ای به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط و دارای حداقل رتبه پنج ابنیه واگذار نماید.

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز به استناد مصوبه شماره 77/3333 مورخ 10/10/96 هیات مدیره سازمان در نظر دارد اجرای پروژه ای به شرح ذیل را  از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط و دارای حداقل رتبه پنج ابنیه واگذار نماید.

1-  موضوع مناقصه:

مرمت، بازسازی و نوسازی پارکینگهای تحت نظارت سازمان با مصالح مورد نیاز

2- برآورد اولیه پروژه:

 مبلغ برآورد اولیه پروژه -/000/000/000/1 ریال معادل یکصد میلیون تومان بر اساس فهرست بهای سال ۱۳۹۶  می باشد.

3-  سپرده شرکت در مناقصه:

 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه -/000/000/50 ريال معادل 5 میلیون تومان به صورت واریز نقدی و یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی می باشد.

4- مدت زمان اجرای پروژه:

 مدت زمان اجرای پروژه 9 ماه می باشد.

5-  آخرین مهلت دریافت و عودت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی لغایت روز چهارشنبه مورخ 2/12/96 ساعت ۱۴       می باشد.

6- زمان بازگشایی پیشنهادات روز چهارشنبه مورخ 2/12/96 ساعت 30/14 در محل سازمان حمل و نقل و ترافیک می باشد.

7- هزینه انتشار آگهی مناقصه به عهده برنده نهایی بوده و سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ انتشار این آگهی جهت خرید اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز واقع در تبریز میدان دانشسرا- پارکینگ طبقاتی سهند طبقه سوم مراجعه نمایند.

      تاریخ انتشار:19/11/96                                                                                                                                                 مهدی یوسفی

معاون حمل و نقل و مدیرعامل سازمان


PDF چاپ چاپ