شنبه 16 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 منطقه نه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه ای با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه 25 مرداد 1393

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه هایی با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه 31 تير 1393

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يکشنبه 29 تير 1393

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه هایی با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه 11 تير 1393

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 9

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 9 شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه هایی با مشخصات زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه 28 خرداد 1393

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه ای با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه 21 خرداد 1393

آگهی مزایده املاک شهرداری منطقه 9 تبریز

آگهی مزایده املاک شهرداری منطقه 9 تبریز شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد بر اساس مجوز اخذ شده تعدادی قطعه زمین با کاربری های مختلف و واحدهای تجاری، خدماتی واقع در محدوه طرح تفصیلی خاوران را با شرایط ویژه 50 درصد مبلغ مورد مزایده نقداً و 50 درصد مابقی در اقساط یکساله از طریق انجام تشریفات مزایده بفروش برساند.
يکشنبه 30 تير 1392

آگهی مزایده

آگهی مزایده آگهی مزایده املاک شهرداری منطقه 9 تبریز
شنبه 31 فروردين 1392