شنبه 16 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 سازمان مدیریت پسماند
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

يکشنبه 25 خرداد 1393

آگهي مناقصه

آگهي مناقصه مناقصه خريد كانكس
سه شنبه 30 ارديبهشت 1393

آگهي مناقصه

آگهي مناقصه احداث ونگهداري فضاي سبز مراكز دفن پسماندهاي شهري وسايت سمي تريلي
شنبه 23 فروردين 1393

آگهي مناقصه

آگهي مناقصه
يکشنبه 18 اسفند 1392

آگهي مزايده

آگهي مزايده سازمــان مديريت پســماندهاي شهرداري تــبريز به استـناد مجـوز شماره 1800 - 12890 مورخـه 12/11/1391 هيات مديره محترم سازمان ، در نظر دارد سه قطعه زمين ....
دوشنبه 13 آبان 1392